Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Šablony 2

Název projektu: Vzdělávání pro 21. století

Doba realizace: 1. 2. 2020 - 31. 1. 2022
Šablony realizované v tomto projektu:
2. III/5 Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele 

Cílem aktivity je prostřednictvím koordinátora podpořit rozvoj spolupráce mezi školou a zaměstnavateli. V rámci aktivity jsou realizovány pravidelné akce pro pedagogy školy a zástupce zaměstnavatelů za účelem podpoření různých forem spolupráce. Koordinátor spolupráce organizuje např. kulaté stoly pedagogů a zaměstnavatelů, workshopy o možnostech stáží pedagogických pracovníků, workshopy k zapojení odborníků z praxe do výuky, příklady dobré praxe a zpětné vazby žáků z absolvovaného praktického vyučování, workshop za účelem získání podnětů pro úpravu ŠVP aj.

2.III/6 Školní kariérový poradce

Školní kariérový poradce bude působit jako podpora žáků středních škol při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání. Školní kariérový poradce zrealizuje s žáky individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání.

2.III/7 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ v oblasti polytechnického vzdělávání

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP. Vzdělávací program bude vždy realizován prezenční formou.

2. III/15 Zapojení odborníků z praxe do výuky 

Cílem aktivity je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků školy a odborníků z praxe v rámci odborných či všeobecně vzdělávacích předmětů tím, že se expert z praxe přímo zapojí do výuky. Díky spolupráci s odborníky se zlepší kvalita výuky a následně i výsledky vzdělávání žáků.

2.III/16 Stáže pedagogů u zaměstnavatelů 

Cílem aktivity je podpořit odborné znalosti a dovednosti pedagogů, a to prostřednictvím stáží u budoucích zaměstnavatelů žáků. Stáže pedagogických pracovníků jsou zaměřeny na rozvoj takových odborných kompetencí, které učitel využije přímo ve výuce. Stáž zajišťuje pověřený pracovník zaměstnavatele, tzv. garant stáže. Součásti stáže je kromě vlastní stáže také společná reflexe a stanovení doporučení pro další práci pedagoga.

2.III/17 Zapojení ICT technika do výuky v SŠ

Cílem této aktivity je umožnit školám působení ICT technika ve výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů, eliminovat technické problémy, zvýšit plynulost výuky, a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitálními technologiemi.