Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Jak se přihlásit ke studiu

Přihláška

Uchazeč o středoškolské studium doručí škole přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do vybraného oboru (Praktická sestra nebo Sociální činnost) do 1. března příslušného kalendářního roku.

Uchazeč v přihlášce čitelně vyplní všechny požadované údaje, popř. k přihlášce přiloží:

 1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu, pokud zdravotní způsobilost není potvrzena přímo v přihlášce. Potvrzení o zdravotní způsobilosti vystaví registrující lékař.
 2. Doporučení k úpravě podmínek přijímacího řízení, pokud uchazeč žádá o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení vystaví školské poradenské zařízení, např. pedagogicko-psychologická poradna. Doporučení školského poradenského zařízení musí být doloženo v originále, podepsané zákonným zástupcem nebo zletilým uchazečem.
 3. Žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury, pokud uchazeč získal předchozí vzdělání v zahraniční škole. Žádost zpracuje a podepíše uchazeč, resp. zákonný zástupce uchazeče.

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat dvě přihlášky s pořadím škol a oborů podle preferencí. Uchazeč, který podává přihlášku na dvě různé školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou školu zvlášť. Pořadí škol však musí být na obou přihláškách stejné. Je možné postupovat tak, že jednu přihlášku uchazeč předloží v originále, druhou zkopíruje jako stejnopis s tím, že podpis uchazeče, zákonného zástupce, lékaře a ředitele ZŠ včetně všech razítek musí být na obou přihláškách v originále.

Uchazeči je umožněno konat jednotnou přijímací zkoušku na obou školách uvedených v přihlášce. Do výsledku přijímacího řízení se započítá lepší výsledek z prvního či druhého termínu jednotné přijímací zkoušky. Nemůže-li se uchazeč v žádném z řádných termínů dostavit ke konání jednotné přijímací zkoušky, například z důvodu nemoci, bude pak po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání v oboru 53-41-M/03 Praktická sestra a 75-41-M/01 Sociální činnost jsou definovány v platných právních dokumentech (Nařízení vlády 211/2010 Sb. O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).
Pro studium oborů Praktická sestra a Sociální činnost nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící:

 • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
 • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt s alergizujícími látkami;
 • prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit dráždivé a alergizující látky;
 • prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
 • přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
 • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
 • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
 • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Za posouzení zdravotního stavu uchazeče odpovídá příslušný registrující lékař.