Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Předmětové komise

Předmětová komise sociálních předmětů

Předmětová komise sociálních předmětů sdružuje učitele, kteří zaštitují výuku odborných, sociálních předmětů. Předmětová komise se schází na pravidelných schůzkách, kde jednotliví členové spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování a koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti

Složení předmětové komiseKomise sociálních předmětů

Předseda komise: 
 • Mgr. Barbora Hofrová
Členové: 
 • PhDr. Ludmila Hanáková
 • Mgr. Barbora Malá
 • Mgr. Veronika Švachová
Úkoly předmětové komise 
 • Rozpracovává učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Sleduje vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi.
 • Sleduje nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádí je do výuky.
 • Organizuje vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Plánují DVPP.
 • Navrhuje a vyhodnocuje kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků aj.
 • Metodicky zajišťuje a koordinuje péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
 • Podílí se na úpravě školního vzdělávacího programu.
 • Připravují žáky na soutěže, jednotlivé soutěže přidělují vyučujícím.
 • Vytváří plán odborných exkurzí, odborných přednášek a akcí.
 • Vytváří a zpracovává podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy.

Předmětová komise zdravotnických předmětů 

Předmětová komise zdravotnických předmětů sdružuje odborné učitelky vyučující níže zmíněné odborné předměty. Vyučující spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů.

Složení předmětové komiseKomise zdravotnických předmětů

Předseda komise:
 • Mgr. Přijalová Andrea
Členové:
 • Mgr. Koščová Věra
 • Bc. Černochová Lenka
 • Mgr. Kovářová Hana
 • Mgr. Dobroslávková Eva
 • Mgr. Luběnová Veronika
 • PhDr. Hanáková Ludmila
 • Mgr. Ponížilová Hana
 • Mgr. Hofrová Barbora
 • Mgr. Procházková Naděžda
 • Mgr. Honešová Věra
 • Mgr. Malá Barbora
 • Mgr. Hrdinová Pavlína
 • Mgr. Skácelíková Lucie
 • Mgr. Karafiátová Michaela
 • Mgr. Švachová Veronika
Úkoly předmětové komise 
 • Zpracovávají tematické plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Koordinují tematické a časové plány učiva předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti informační technologie, environmentální výchovy, člověk a svět práce, člověk a životní prostředí, občan v demokratické společnosti.
 • Realizují a vyhodnocují mimovyučovací aktivity pro žáky
 • Sledují vybavenost učeben učebními pomůckami, předkládají návrhy pomůcek ke koupi, k inovaci učeben
 • Stanovují učební opory vždy pro následující školní rok
 • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Plánují DVPP.
 • Uskutečňují, vyhodnocují a srovnávají vstupní a výstupní testy z především teoretických maturitních předmětů
 • Tvoří, schvalují maturitní témata.
 • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Podílejí se na úpravě školního vzdělávacího programu.
 • Připravují žáky na soutěže
 • Organizují soutěže – školní, regionální, případně celostátní kola
 • Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek, akcí a soutěží týkající se odborné oblasti
 • Spolupracují se sociálními partnery

Předmětová komise přírodovědných předmětů

Předmětová komise přírodovědných předmětů je složena z pedagogů, kteří vyučují předměty: matematika (MAT), fyzika (FYZ), chemie (CHE), biologie a ekologie (BAE) a  informační a komunikační technologie (IKT). Členové PK se pod vedením předsedy účastní  společných schůzek, které se konají pravidelně v průběhu školního roku. O činnosti PK informuje předseda PK ředitelku školy.

Složení předmětové komise přírodovědných předmětůKomise přírodovědných předmětů

Předseda komise:
 • Mgr. František Vejvoda (Matematika, Fyzika)
Členové:
 • Mgr. Jana Kopúnová (Chemie, Matematika)
 • Ing. Ivana Kračmerová (Biologie a ekologie)
 • Mgr. Michal Pátek (Informační a komunikační technologie)
Úkoly předmětové komise 
 • Zavádění nových metod a forem práce do výuky, vzájemná výměna zkušeností v této oblasti.
 • Tvorba školních vzdělávacích programů a tematických plánů v  jednotlivých předmětech, realizace výuky v souladu s těmito dokumenty.
 • Spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli při vzdělávání žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (nastavení účinných podpůrných opatření a jejich vyhodnocování)
 • Organizace akcí doplňujících běžnou výuku, např. exkurze (Sklárny Květná, Planetárium), soutěže, účast odborníků ve výuce a následné informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy.
 • Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (konference, semináře, školení) a následné využití nových poznatků ve výuce.
 • Podíl na aktualizaci přílohy školního řádu pro daný školní rok - Požadavky na  hodnocení a klasifikaci žáků.
 • Aktualizace studijních opor v jednotlivých předmětech a ročnících.
 • Podíl na vytváření a realizaci Ročního plánu EVVO, spolupráce s koordinátorem EVVO.
 • Stanovení konzultačních hodin.
 • Spolupráce s dalšími předmětovými komisemi.

Předmětová komise cizích jazyků

Složení předmětové komise cizích jazykůKomise cizích jazyků

Předseda komise
 • Mgr. Veronika Jelínková (ANJ, ANK)
Členové
 • Mgr. Gabriela Křížanová (ANJ, ANK)
 • Mgr. Michaela Vajdová (ANJ, ANK)
 • Mgr. Jindřich Martínek (ANJ, ANK)
 • Mgr. Patrik Dudek (RUJ, RJK)

Předmětová komise cizích jazyků se skládá z pedagogů, kteří vyučují tyto předměty: anglický jazyk (ANJ), konverzace z anglického jazyka (ANK), ruský jazyk (RUJ) a konverzace z ruského jazyka (RJK). Členové PK se pravidelně scházejí na společných schůzkách, na kterých plánují a koordinují svoji činnost. O činnosti PK informuje předseda komise ředitelku školy.

Úkoly předmětové komise:

 • Tvorba školních vzdělávacích programů a tematických plánů v jednotlivých předmětech, realizace výuky v souladu s těmito dokumenty
 • Efektivní využívání ICT technologií ve vyučovacích hodinách anglického jazyka
 • Důraz na přípravu k maturitní zkoušce v souladu s platnými dokumenty (RVP, ŠVP, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky)
 • Tvorba a schvalování maturitních témat
 • Spolupráce s výchovnou poradkyní a třídními učiteli v oblasti péče o žáky se specifickými poruchami učení
 • Zapojení rodilých mluvčích do vyučovacích hodin anglického jazyka
 • Plánování a organizace aktivit doplňující výuku (divadelní představení v anglickém jazyce, online přednášky v anglickém jazyce, exkurze ve vzdělávacích institucích, okresních a krajských knihovnách s aktivitami zaměřenými na cizojazyčné sekce)
 • Organizace a příprava žáků k soutěžím z anglického jazyka
 • Nabídka kroužku English club s důrazem na přípravu k maturitní zkoušce
 • Podpora odborného růstu učitelů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Podíl na aktualizaci přílohy školního řádu pro daný školní rok - Požadavky na hodnocení a klasifikaci žáků
 • Aktualizace studijních opor v jednotlivých předmětech a ročnících
 • Spolupráce se školní knihovnou
 • Stanovení konzultačních hodin jednotlivých vyučujících
 • Spolupráce s dalšími předmětovými komisemi

Předmětová komise českého jazyka a společenskovědních předmětů

Předmětová komise českého jazyka a společenskovědních předmětů sdružuje pedagogy, kteří vyučují tyto předměty: český jazyk a literatura (CJL), občanská nauka (OBN), dějepis (DEJ) a ekonomika (EKO). Členové PK se pod vedením předsedy účastní společných schůzek, na kterých rozvíjí a plánují svoji činnost. O činnosti PK informuje předseda PK ředitelku školy.

Složení předmětové komise českého jazyka a společenskovědních předmětůSložení komise ČJ a společenských věd
Předseda komise:
 • Mgr. Patrik Dudek (CJL)
Členové:
 • Mgr. Eva Stručovská (CJL)
 • Ing. Ivana Kračmerová (OBN, EKO)
Úkoly předmětové komise 
 • Zavádění nových metod a forem práce do výuky, vzájemná výměna zkušeností.
 • Tvorba školních vzdělávacích programů a tematických plánů v jednotlivých předmětech, realizace výuky v souladu s těmito dokumenty.
 • Příprava seznamu literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a  jeho zveřejnění na webových stránkách školy.
 • Příprava žáků na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v souladu s platnými dokumenty (RVP, ŠVP, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky).
 • Spolupráce s  výchovným poradcem a třídními učiteli při vzdělávání žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (nastavení účinných podpůrných opatření a jejich vyhodnocování)
 • Plánování a organizace akcí doplňujících běžnou výuku, např. exkurze (do knihoven a  dalších institucí) soutěže (Olympiáda v českém jazyce), návštěva divadelních a   filmových přestavení, účast odborníků ve výuce a následné informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy.
 • Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (konference, semináře) a následné využití nových poznatků ve výuce.
 • Podíl na aktualizaci přílohy školního řádu pro daný školní rok - Požadavky na  hodnocení a klasifikaci žáků.
 • Aktualizace studijních opor v jednotlivých předmětech a ročnících.
 • Spolupráce se školní knihovnou, podávání návrhů na doplnění knihovního fondu.
 • Stanovení konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.

Předmětová komise výchov 

Význam předmětové komise spočívá ve sdružování učitelů stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování - koordinuje své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytváří koncepci jednotlivých oborů a spoluvytváří celkovou koncepci školy. Naše předmětová komise výchov je složena z předmětu Tělesné výchovy napříč všemi studijními obory a Hudební a dramatické výchovy, Estetické a Výtvarné výchovy pro studijní obor Sociální činnost.                                                                               

Složení předmětové komise

Předseda komise:
 • Mgr. Michaela Karafiátová
Členové:
 • Mgr. Vlastimil Botek
 • Mgr. Veronika Švachová
Úkoly předmětové komise

Stěžejní priority předmětové komise výchov spočívají zejména  v řešení otázek jednotlivých oborů vzdělávání v souladu s našim regionem. Podílí se na rozpracování učebních plánů do jednotlivých předmětů a ročníků.

Dále koordinuje tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazuje do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilí a prevence sociálně patologických jevů. Také sleduje vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, k výuce používají pouze učebnice, které mají schvalovací doložku MŠMT, navrhují opatření na zlepšení stavu vybavenosti pomůckami a učebnicemi, nákup nových učebnic a učebních pomůcek projednávají s ředitelkou školy.

Nejméně důležitou působností předmětové komise výchov je, že sleduje nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádí je do výuky a organizuje vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. V neposlední řadě úkolem předmětové komise výchov je navrhování a vyhodnocování kontrolních prací žáků a průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků.

Předmětová komise výchov na naší škole také metodicky zajišťuje a koordinuje péči o nadané žáky a žáky zdravotně znevýhodněné. Dále připravují žáky na soutěže a vytváří plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a vybraných akcí. Předmětová komise pomáhá vytvářet dlouhodobou koncepci rozvoje Střední zdravotnické školy. Velmi úzce spolupracuje se s občanským sdružením Harmonie.