Předmětové komise

Předmětová komise sociálních předmětů

Předmětová komise sociálních předmětů sdružuje učitele, kteří zaštitují výuku odborných, sociálních předmětů. Předmětová komise se schází na pravidelných schůzkách, kde jednotliví členové spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování a koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti

Složení předmětové komiseKomise sociálních předmětů

Předseda komise: 
 • Mgr. Barbora Hofrová
Členové: 
 • PhDr. Ludmila Hanáková
 • Mgr. Barbora Malá
 • Mgr. Veronika Švachová
Úkoly předmětové komise 
 • Rozpracovává učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Sleduje vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi.
 • Sleduje nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádí je do výuky.
 • Organizuje vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Plánují DVPP.
 • Navrhuje a vyhodnocuje kontrolní práce žáků, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků aj.
 • Metodicky zajišťuje a koordinuje péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené.
 • Podílí se na úpravě školního vzdělávacího programu.
 • Připravují žáky na soutěže, jednotlivé soutěže přidělují vyučujícím.
 • Vytváří plán odborných exkurzí, odborných přednášek a akcí.
 • Vytváří a zpracovává podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy.

Předmětová komise zdravotnických předmětů 

Předmětová komise zdravotnických předmětů sdružuje odborné učitelky vyučující níže zmíněné odborné předměty. Vyučující spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů.

Složení předmětové komiseKomise zdravotnických předmětů

Předseda komise:
 • Mgr. Přijalová Andrea
Členové:
 • Mgr. Koščová Věra
 • Bc. Černochová Lenka
 • Mgr. Kovářová Hana
 • Mgr. Dobroslávková Eva
 • Mgr. Luběnová Veronika
 • PhDr. Hanáková Ludmila
 • Mgr. Ponížilová Hana
 • Mgr. Hofrová Barbora
 • Mgr. Procházková Naděžda
 • Mgr. Honešová Věra
 • Mgr. Malá Barbora
 • Mgr. Hrdinová Pavlína
 • Mgr. Skácelíková Lucie
 • Mgr. Karafiátová Michaela
 • Mgr. Švachová Veronika
Úkoly předmětové komise 
 • Zpracovávají tematické plány do jednotlivých předmětů a ročníků.
 • Koordinují tematické a časové plány učiva předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti informační technologie, environmentální výchovy, člověk a svět práce, člověk a životní prostředí, občan v demokratické společnosti.
 • Realizují a vyhodnocují mimovyučovací aktivity pro žáky
 • Sledují vybavenost učeben učebními pomůckami, předkládají návrhy pomůcek ke koupi, k inovaci učeben
 • Stanovují učební opory vždy pro následující školní rok
 • Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky.
 • Plánují DVPP.
 • Uskutečňují, vyhodnocují a srovnávají vstupní a výstupní testy z především teoretických maturitních předmětů
 • Tvoří, schvalují maturitní témata.
 • Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků.
 • Podílejí se na úpravě školního vzdělávacího programu.
 • Připravují žáky na soutěže
 • Organizují soutěže – školní, regionální, případně celostátní kola
 • Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek, akcí a soutěží týkající se odborné oblasti
 • Spolupracují se sociálními partnery

Předmětová komise přírodovědných předmětů

Předmětová komise přírodovědných předmětů je složena z pedagogů, kteří vyučují předměty: matematika (MAT), fyzika (FYZ), chemie (CHE), biologie a ekologie (BAE) a  informační a komunikační technologie (IKT). Členové PK se pod vedením předsedy účastní  společných schůzek, které se konají pravidelně v průběhu školního roku. O činnosti PK informuje předseda PK ředitelku školy.

Složení předmětové komise přírodovědných předmětůKomise přírodovědných předmětů

Předseda komise:
 • Mgr. František Vejvoda (Matematika, Fyzika)
Členové:
 • Mgr. Jana Kopúnová (Chemie, Matematika)
 • Ing. Ivana Kračmerová (Biologie a ekologie)
 • Mgr. Michal Pátek (Informační a komunikační technologie)
Úkoly předmětové komise 
 • Zavádění nových metod a forem práce do výuky, vzájemná výměna zkušeností v této oblasti.
 • Tvorba školních vzdělávacích programů a tematických plánů v  jednotlivých předmětech, realizace výuky v souladu s těmito dokumenty.
 • Spolupráce s výchovným poradcem a třídními učiteli při vzdělávání žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (nastavení účinných podpůrných opatření a jejich vyhodnocování)
 • Organizace akcí doplňujících běžnou výuku, např. exkurze (Sklárny Květná, Planetárium), soutěže, účast odborníků ve výuce a následné informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy.
 • Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (konference, semináře, školení) a následné využití nových poznatků ve výuce.
 • Podíl na aktualizaci přílohy školního řádu pro daný školní rok - Požadavky na  hodnocení a klasifikaci žáků.
 • Aktualizace studijních opor v jednotlivých předmětech a ročnících.
 • Podíl na vytváření a realizaci Ročního plánu EVVO, spolupráce s koordinátorem EVVO.
 • Stanovení konzultačních hodin.
 • Spolupráce s dalšími předmětovými komisemi.

Předmětová komise cizích jazyků

Složení předmětové komise cizích jazykůKomise cizích jazyků

Předseda komise
 • Mgr. Veronika Jelínková (ANJ, ANK)
Členové
 • Mgr. Gabriela Křížanová (ANJ, ANK)
 • Mgr. Michaela Vajdová (ANJ, ANK)
 • Mgr. Jindřich Martínek (ANJ, ANK)
 • Mgr. Patrik Dudek (RUJ, RJK)

Předmětová komise cizích jazyků se skládá z pedagogů, kteří vyučují tyto předměty: anglický jazyk (ANJ), konverzace z anglického jazyka (ANK), ruský jazyk (RUJ) a konverzace z ruského jazyka (RJK). Členové PK se pravidelně scházejí na společných schůzkách, na kterých plánují a koordinují svoji činnost. O činnosti PK informuje předseda komise ředitelku školy.

Úkoly předmětové komise:

 • Tvorba školních vzdělávacích programů a tematických plánů v jednotlivých předmětech, realizace výuky v souladu s těmito dokumenty
 • Efektivní využívání ICT technologií ve vyučovacích hodinách anglického jazyka
 • Důraz na přípravu k maturitní zkoušce v souladu s platnými dokumenty (RVP, ŠVP, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky)
 • Tvorba a schvalování maturitních témat
 • Spolupráce s výchovnou poradkyní a třídními učiteli v oblasti péče o žáky se specifickými poruchami učení
 • Zapojení rodilých mluvčích do vyučovacích hodin anglického jazyka
 • Plánování a organizace aktivit doplňující výuku (divadelní představení v anglickém jazyce, online přednášky v anglickém jazyce, exkurze ve vzdělávacích institucích, okresních a krajských knihovnách s aktivitami zaměřenými na cizojazyčné sekce)
 • Organizace a příprava žáků k soutěžím z anglického jazyka
 • Nabídka kroužku English club s důrazem na přípravu k maturitní zkoušce
 • Podpora odborného růstu učitelů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Podíl na aktualizaci přílohy školního řádu pro daný školní rok - Požadavky na hodnocení a klasifikaci žáků
 • Aktualizace studijních opor v jednotlivých předmětech a ročnících
 • Spolupráce se školní knihovnou
 • Stanovení konzultačních hodin jednotlivých vyučujících
 • Spolupráce s dalšími předmětovými komisemi

Předmětová komise českého jazyka a společenskovědních předmětů

Předmětová komise českého jazyka a společenskovědních předmětů sdružuje pedagogy, kteří vyučují tyto předměty: český jazyk a literatura (CJL), občanská nauka (OBN), dějepis (DEJ) a ekonomika (EKO). Členové PK se pod vedením předsedy účastní společných schůzek, na kterých rozvíjí a plánují svoji činnost. O činnosti PK informuje předseda PK ředitelku školy.

Složení předmětové komise českého jazyka a společenskovědních předmětůSložení komise ČJ a společenských věd
Předseda komise:
 • Mgr. Patrik Dudek (CJL)
Členové:
 • Mgr. Eva Stručovská (CJL)
 • Ing. Ivana Kračmerová (OBN, EKO)
Úkoly předmětové komise 
 • Zavádění nových metod a forem práce do výuky, vzájemná výměna zkušeností.
 • Tvorba školních vzdělávacích programů a tematických plánů v jednotlivých předmětech, realizace výuky v souladu s těmito dokumenty.
 • Příprava seznamu literárních děl pro maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury a  jeho zveřejnění na webových stránkách školy.
 • Příprava žáků na maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury v souladu s platnými dokumenty (RVP, ŠVP, Katalog požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky).
 • Spolupráce s  výchovným poradcem a třídními učiteli při vzdělávání žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (nastavení účinných podpůrných opatření a jejich vyhodnocování)
 • Plánování a organizace akcí doplňujících běžnou výuku, např. exkurze (do knihoven a  dalších institucí) soutěže (Olympiáda v českém jazyce), návštěva divadelních a   filmových přestavení, účast odborníků ve výuce a následné informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek školy.
 • Účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (konference, semináře) a následné využití nových poznatků ve výuce.
 • Podíl na aktualizaci přílohy školního řádu pro daný školní rok - Požadavky na  hodnocení a klasifikaci žáků.
 • Aktualizace studijních opor v jednotlivých předmětech a ročnících.
 • Spolupráce se školní knihovnou, podávání návrhů na doplnění knihovního fondu.
 • Stanovení konzultačních hodin jednotlivých vyučujících.

Předmětová komise výchov 

Význam předmětové komise spočívá ve sdružování učitelů stejných nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování - koordinuje své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytváří koncepci jednotlivých oborů a spoluvytváří celkovou koncepci školy. Naše předmětová komise výchov je složena z předmětu Tělesné výchovy napříč všemi studijními obory a Hudební a dramatické výchovy, Estetické a Výtvarné výchovy pro studijní obor Sociální činnost.                                                                               

Složení předmětové komise

Předseda komise:
 • Mgr. Michaela Karafiátová
Členové:
 • Mgr. Vlastimil Botek
 • Mgr. Veronika Švachová
Úkoly předmětové komise

Stěžejní priority předmětové komise výchov spočívají zejména  v řešení otázek jednotlivých oborů vzdělávání v souladu s našim regionem. Podílí se na rozpracování učebních plánů do jednotlivých předmětů a ročníků.

Dále koordinuje tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazuje do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilí a prevence sociálně patologických jevů. Také sleduje vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, k výuce používají pouze učebnice, které mají schvalovací doložku MŠMT, navrhují opatření na zlepšení stavu vybavenosti pomůckami a učebnicemi, nákup nových učebnic a učebních pomůcek projednávají s ředitelkou školy.

Nejméně důležitou působností předmětové komise výchov je, že sleduje nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádí je do výuky a organizuje vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. V neposlední řadě úkolem předmětové komise výchov je navrhování a vyhodnocování kontrolních prací žáků a průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků.

Předmětová komise výchov na naší škole také metodicky zajišťuje a koordinuje péči o nadané žáky a žáky zdravotně znevýhodněné. Dále připravují žáky na soutěže a vytváří plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a vybraných akcí. Předmětová komise pomáhá vytvářet dlouhodobou koncepci rozvoje Střední zdravotnické školy. Velmi úzce spolupracuje se s občanským sdružením Harmonie.