Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Studium na SZŠKM - otázky

1) Jaké předměty se vyučují na zdravotnické škole a v jakém rozsahu?

Přehled předmětů včetně rozdělení do jednotlivých ročníků nejlépe ukazuje učební plán:

 

2) Organizuje škola v průběhu studia lyžařský či jiný kurz nebo rozsáhlejší exkurze?

 • Ano, kurzy i exkurze jsou poměrně časté. Již v 1. ročníku nabízíme žákům nepovinný lyžařský kurz, ve 2. ročníku pak sportovně-turistický kurz a ve 3. ročníku exkurzi do Prahy.
 • Další výjezdy pak organizujeme dle aktuálních možností, např. výlety a exkurze do zahraničí. 

 

3) Z jakých předmětů se maturuje?

Povinné zkoušky

Státní (společná) část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek:

1. zkouška z českého jazyka a literatury
2. zkouška z cizího jazyka nebo matematiky

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá z 5 povinných zkoušek:

 1. zkouška z českého jazyka a literatury 
 2. zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části
 3. zkoušky ze 3 odborných předmětů:

a. u oboru Praktická sestra je to:

   1. zkouška z psychologie a komunikace
   2. zkouška z teorie ošetřovatelství
   3. zkouška z učební praxe

b. u oboru Sociální činnost je to:

   1. zkouška z psychologie a komunikace
   2. zkouška ze sociální péče
   3. zkouška z učební praxe

 

 

Nepovinné zkoušky

Nabídka nepovinných zkoušek je stanovena vždy aktuálně na konkrétní školní rok. Nejčastěji bývá zastoupena matematika a cizí jazyk.

 

4) Jakou má SZŠ Kroměříž úspěšnost žáků u maturitní zkoušky?

Ve školním roce 2022/2023 jsme měli z 34 žáků pouze 3 žáky, kteří některou z dílčích maturitních zkoušek absolvovali neúspěšně. Aktuální informace lze získat ve výročních zprávách na webu školy.

 

5) Kolik žáků bude v letošním školním roce absolvovat SZŠ Kroměříž?

Ve školním roce 2023/2024 máme dvě maturitní třídy denního studia oboru Praktická sestra. Celkem bude maturovat 56 žáků.

 

6) Kolik na škole studuje žáků?

Současný stav je 243 žáků. Kapacita školy je 270 žáků.

 

 7) Kolik na škole studuje chlapců?

 Současný stav – 27 chlapců.

 

8) Kolik ve škole vyučuje učitelů?

 Současný stav - 30 pedagogických pracovníků.

 

9) Které jazyky škola vyučuje?

 Anglický jazyk.

 

10) Poskytuje škola žákům možnost stravování? V jakém rozsahu?

Ano. Žáci mají možnost navštěvovat jídelnu ZŠ Zachar. Cena oběda je 38,- Kč. Žáci zde mají možnost výběru ze tří jídel. Vzdálenost jídelny od školy je cca 5 minut chůze. Druhou možností stravování je školní jídelna při Domovu mládeže Štěchovice. Tato jídelna je vzdálená od školy asi 15 minut chůze. Cena oběda je 44,- Kč. Žáci mohou volit ze dvou jídel. V průběhu dne mohou žáci využívat jídelní i nápojové automaty v přízemí školy nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnných troubách. V rámci pitného režimu škola žákům umožňuje použití filtrované vody. Škola dohlíží na zásobení automatů zdravými potravinami.

 

11) Kde je možné zajistit ubytování pro žáky?

Žáci školy jsou zpravidla ubytovaní v Domově mládeže při Střední škole hotelové a služeb, Kroměříž, Pavlákova ulice. Cena ubytování za měsíc ve třílůžkovém pokoji činí 1 600 Kč. Domov mládeže je moderní ubytovací zařízení pro žáky různých středních škol v Kroměříži, více informací zde.

 

12) Je studium na SZŠ finančně náročné?

Nikoliv. Žáci si pro studium zajišťují pouze běžnou školní výbavu a pomůcky, učebnice, sešity, psací potřeby, přezůvky, cvičební úbor a ve 3. ročníku zdravotnickou obuv pro výuku praxe. Zdravotnické pláště a uniformy zapůjčuje škola. V individuálních případech škola zapůjčuje sociálně oslabeným žákům bezplatně učebnice nebo prostřednictvím spolku Harmonie přispívá žákům např. na exkurze, cestovné na soutěže a další aktivity související s výukou.

 

 13) V jakých zařízeních probíhá praxe žáků?

Praxe oboru Praktická sestra je soustředěna do nedalekých zdravotnických zařízení:

Kroměřížská nemocnice, a.s.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži

Sociální služby města Kroměříže

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

 

Praxe oboru sociální činnost probíhá především v zařízeních sociálních služeb:

Sociální služby města Kroměříže

CSP Zlín – Horizont Kroměříž

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž

Domov sv. Kříže Kroměříž

ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury

 

14) Učí se matematika, chemie, fyzika celé 4 roky?

Ne, dle stávajícího školního vzdělávacího programu se uvedené předměty vyučují v tomto rozsahu:

Praktická sestra:

a)      MAT – 1., 2., 3. ročník

b)      FYZ – 1. a 2. ročník

c)      CHE – 1. a 2. ročník

 

Sociální činnost:

a)      MAT – 1., 2. a 3. ročník

b)      FYZ – 1. a 2. ročník

c)      CHE – 1. a 2. ročník

 

Podrobněji viz učební plán v obsahu ŠVP na webu školy.

 

15) Jaké možnosti kompenzace má v průběhu studia žák se specifickou poruchou učení?

Ke každému žákovi se specifickou poruchou učení a ke každému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami je ve škole přistupováno tak, aby měl vytvořené vhodné podmínky pro studium. Škola v plném rozsahu respektuje doporučení pedagogicko-psychologické poradny či jiného školského poradenského zařízení a zajistí každému žákovi optimální prostředí pro studium. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přípravu vhodných podmínek pro studium zjišťují pracovníci školního poradenského pracoviště. Více o školním poradenském pracovišti zde

 

16) Co žákům nabízíte mimo studium? Nabízíte nějaké mimovyučovací aktivity?

Žáci mají možnost zapojit se do řady aktivit – ve škole působí Centrum zdraví (žáci se pod vedením učitelů podílejí na přípravě odborných přednášek pro veřejnost, realizují zdravotně zaměřené aktivity, zajišťují měření zdravotních ukazatelů apod.). Žáci mohou svoje znalosti rozvíjet v kroužku praktické první pomoci, v kroužku sportovních her, v pěveckém sboru, v semináři somatologie nebo při analýze literárních děl. Aktuální nabídku mimovyučovacích aktivit si můžete prohlédnout zde.

Škola podporuje dobrovolnickou činnost a charitativní projekty stejně jako mobilitu žáků a organizuje také výjezdy do zahraničí – Anglie, Rakousko a další.

Znalosti a dovednosti žáci uplatňují v řadě soutěží a přehlídek. Ať už se jedná o sportovní turnaje a soutěže, jazykové olympiády nebo soutěže zaměřené na odbornost ve zdravotnictví – ošetřovatelství, první pomoc, psychologie a komunikace. Škola také pravidelně organizuje mnoho školních soutěží.