Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Studium na SZŠKM - otázky

1) Jaké předměty se vyučují na zdravotnické škole a v jakém rozsahu?

Přehled předmětů včetně rozdělení do jednotlivých ročníků nejlépe ukazuje učební plán:

 

2) Organizuje škola v průběhu studia lyžařský či jiný kurz nebo rozsáhlejší exkurze?

 • Ano, kurzy i exkurze jsou poměrně časté. Již v 1. ročníku nabízíme žákům nepovinný lyžařský kurz, ve 2. ročníku pak sportovně-turistický kurz a ve 4. ročníku exkurzi do Prahy.
 • Další výjezdy pak organizujeme dle aktuálních možností, např. výlety a exkurze do zahraničí. 

 

3) Z jakých předmětů se maturuje?

Povinné zkoušky

Státní (společná) část maturitní zkoušky se skládá ze 2 zkoušek:

1. zkouška z českého jazyka a literatury
2. zkouška z cizího jazyka nebo matematiky

Profilová (školní) část maturitní zkoušky se skládá z 5 povinných zkoušek:

 1. zkouška z českého jazyka a literatury 
 2. zkouška z cizího jazyka, pokud si žák zvolil cizí jazyk ve společné části
 3. zkoušky ze 3 odborných předmětů:

a. u oboru Praktická sestra je to:

   1. zkouška z psychologie a komunikace
   2. zkouška z teorie ošetřovatelství
   3. zkouška z učební praxe

b. u oboru Sociální činnost je to:

   1. zkouška z psychologie a komunikace
   2. zkouška ze sociální péče
   3. zkouška z učební praxe

 

 

Nepovinné zkoušky

Nabídka nepovinných zkoušek je stanovena vždy aktuálně na konkrétní školní rok.

 

4) Jakou má SZŠ Kroměříž úspěšnost žáků u maturitní zkoušky?

Ve školním roce 2020/2021 jsme měli z 57 žáků pouze 6 žáků, kteří některou z dílčích maturitních zkoušek absolvovali neúspěšně. Aktuální informace lze získat ve výročních zprávách na webu školy.

 

5) Kolik žáků bude v letošním školním roce absolvovat SZŠ Kroměříž?

Ve školním roce 2022/2023 máme dvě maturitní třídy denního studia, a to jedna třída oboru Praktická sestra a jedna třída oboru Sociální činnost. Celkem bude maturovat 45 žáků.

 

6) Kolik na škole studuje žáků?

Současný stav – 226 žáků. Kapacita školy je 270 žáků.

 

 7) Kolik na škole studuje chlapců?

 Současný stav – 22 chlapců.

 

8) Kolik ve škole vyučuje učitelů?

 Současný stav - 28 pedagogických pracovníků.

 

9) Které jazyky škola vyučuje?

 Anglický jazyk.

 

10) Poskytuje škola žákům možnost stravování? V jakém rozsahu?

Ano. Žáci mají možnost navštěvovat jídelnu ZŠ Zachar. Cena oběda je 38,- Kč. Žáci zde mají možnost výběru ze tří jídel. Vzdálenost jídelny od školy je cca 5 minut chůze. Druhou možností stravování je školní jídelna při Domovu mládeže Štěchovice. Tato jídelna je vzdálená od školy asi 15 minut chůze. Žáci mohou volit ze dvou jídel. V průběhu dne mohou žáci využívat jídelní i nápojové automaty v přízemí školy. Škola dohlíží na zásobení automatů zdravými potravinami.

 

11) Kde je možné zajistit ubytování pro žáky?

Žáci školy jsou zpravidla ubytovaní v Domově mládeže při Střední škole hotelové a služeb, Kroměříž, Pavlákova ulice. Cena ubytování za měsíc ve třílůžkovém pokoji činí 1 400 Kč, cena ubytování za měsíc ve dvoulůžkovém pokoji činí 1 500 Kč. Domov mládeže je moderní ubytovací zařízení pro žáky různých středních škol v Kroměříži.

 

12) Je studium na SZŠ finančně náročné?

Nikoliv. Žáci si pro studium zajišťují pouze běžnou školní výbavu a pomůcky: učebnice, sešity, psací potřeby, přezůvky, cvičební úbor a ve 3. ročníku zdravotnickou obuv pro výuku praxe. Zdravotnické pláště a uniformy zapůjčuje škola. V individuálních případech škola zapůjčuje sociálně oslabeným žákům bezplatně učebnice nebo prostřednictvím spolku Harmonie přispívá žákům např. na exkurze, cestovné na soutěže a další aktivity související s výukou.

 

 13) V jakých zařízeních probíhá praxe žáků?

Praxe oboru Praktická sestra je soustředěna do nedalekých zdravotnických zařízení:

Kroměřížská nemocnice, a.s.

Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul v Kroměříži

Sociální služby města Kroměříže

Psychiatrická nemocnice Kroměříž

 

Praxe oboru sociální činnost probíhá především v zařízeních sociálních služeb:

Sociální služby města Kroměříže

CSP Zlín – Horizont Kroměříž

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž

Domov sv. Kříže Kroměříž

ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury

 

14) Učí se matematika, chemie, fyzika celé 4 roky?

Ne, dle stávajícího školního vzdělávacího programu se uvedené předměty vyučují v tomto rozsahu:

Praktická sestra:

a)      MAT – 1., 2., 3. ročník

b)      FYZ – 1. a 2. ročník

c)      CHE – 1. a 2. ročník

 

Sociální činnost:

a)      MAT – 1., 2. a 3. ročník

b)      FYZ – 1. a 2. ročník

c)      CHE – 1. a 2. ročník

 

Podrobněji viz učební plán v obsahu ŠVP na webu školy.

 

15) Jaké možnosti kompenzace má v průběhu studia žák se specifickou poruchou učení?

Ke každému žákovi se specifickou poruchou učení a ke každému žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami je ve škole přistupováno tak, aby měl vytvořené vhodné prostředí pro studium. Škola v plném rozsahu respektuje doporučení pedagogicko-psychologické poradny či jiného školského poradenského zařízení a zajistí každému žákovi optimální podmínky pro studium. Péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a přípravu vhodných podmínek pro studium zjišťují pracovníci školního poradenského pracoviště.  

 

16) Co žákům nabízíte mimo studium? Nabízíte nějaké mimovyučovací aktivity?

Žáci mají možnost zapojit se do řady aktivit – ve škole působí Centrum zdraví (žáci se pod vedením učitelů podílejí na přípravě odborných přednášek pro veřejnost, realizují zdravotně zaměřené aktivity, zajišťují měření zdravotních ukazatelů apod.). Žáci mohou svoje znalosti rozvíjet v kroužku praktické první pomoci, v kroužku sportovních her, v pěveckém sboru, v semináři somatologie nebo při analýze literárních děl. Aktuální nabídku mimovyučovacích aktivit si můžete prohlédnout zde.

Škola podporuje dobrovolnickou činnost a charitativní projekty stejně jako mobilitu žáků a organizuje také výjezdy do zahraničí – Anglie, Rakousko a další.

Znalosti a dovednosti žáci uplatňují v řadě soutěží a přehlídek. Ať už se jedná o sportovní turnaje a soutěže, jazykové olympiády nebo soutěže zaměřené na odbornost ve zdravotnictví – ošetřovatelství, první pomoc, psychologie a komunikace. Škola také pravidelně organizuje mnoho školních soutěží.