Škola UNESCO

Střední zdravotnická škola Kroměříž patří do Sítě přidružených škol UNESCO

Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je mezivládní organizací a jednou z odborných organizací systému OSN. Ústava UNESCO, podepsaná 4. listopadu 1946, stanoví cíl přispívat k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti prostřednictvím udržování mezinárodní spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury. Spolupráce má zajistit všeobecnou úctu ke spravedlnosti, zákonnosti, lidským právům a základním svobodám pro všechny, bez rozdílu rasy, pohlaví, jazyka a náboženství. 

Květná zahrada v Kroměříži

Síť přidružených škol UNESCO, do které se připojila i naše škola, má prostřednictvím vzdělávání podporovat hlavní cíle UNESCO vyjádřené v jeho Ústavě.

Její specifická úloha spočívá v tom, že je koordinovanou Sítí škol, které jsou nedílnou součástí vzdělávacích systémů každé členské země. Hlavním cílem Sítě je zlepšovat kvalitu vzdělávání pro všechny a přispívat k rozvoji lepšího porozumění mezi dětmi a mladými lidmi celého světa, a tím přispívat k pevnému a trvalému míru.

Přidružené školy se ve své činnosti zabývají tématy celosvětového občanství, kulturou míru a nenásilí, udržitelným rozvojem a udržitelným životním stylem, mezikulturním učením a podporou kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví.

V rámci projektu UNESCO se naše škola se zapojila do projektu Zdravý úsměv. Tento dlouhodobě trvající mezioborový projekt je koncipován jako zdravotně preventivní program pro děti předškolního věku. 

V rámci týdne škol UNESCO také naše škola uspořádala seminář reflektující téma Mezinárodní rok umírněnosti. Škola si předsevzala interaktivním způsobem seznámit studenty 1., 2. a 3. ročníků s riziky používání internetu a se způsoby, jak tato rizika minimalizovat. 

Škola také aktivně spolupracuje s dobrovolnickým centrem Spektrum o. s., které se realizuje v Kroměřížské nemocnici nebo v Klokánku (Fond ohrožených dětí), případně též rozvíjí dobré vztahy s Centrem pro seniory. 

Vzhledem k oborovému zaměření školy je její aktivita směřována především na zdravý vývoj člověka, a to nejen ve sféře fyzické, nýbrž i sociální.