Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Sportovní masáž

Název vzdělávací akce 

Sportovní masáž (autorizaceakreditace)

Typ vzdělávací akce

Rekvalifikační kurz

Získaná kvalifikace

Masér

Získané kompetence

Absolvent:

 • rozumí stavbě a funkci kosterní, svalové a kožní soustavy lidského těla
 • uplatňuje hygienicko epidemiologické normy provozu masérské praxe a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění rekondiční a sportovní masáže
 • využívá vhodné prostředky v komunikaci s různými typy klientů, minimalizuje tenze v sociálním kontaktu a volí vhodné strategie
 • prezentuje znalosti o masáži a rozhodne o nejvhodnějším druhu masáže (pohotovostní, sportovní, klasická) a masážního přípravku
 • provede sportovní a pohotovostní masáž celého těla a jeho jednotlivých částí, zejména svalů, kůže, vaziva, kloubů a páteře
 • doporučuje vhodná kondiční, rekondiční, rehabilitační, posilovací, kompenzační a uvolňovací cvičení klientům a učí je těmto cvikům.

Uplatnění

Absolvent kurzu se může uplatnit v regeneračních či sportovních centrech, v lázních i fitness centrech,  a to na pozici masér pro neléčebnou a pohotovostní masáž či masér pro sportovní masáž.  Absolvent kurzu je také připraven poskytovat profesionální masérské služby v souladu s legislativou a platnými standardy v rámci svého pracovního zařazení vprovozovnách, studiích a salonech mimo oblast zdravotnictví. Absolventi kurzu, kteří následně vykonají autorizovanou zkoušku, splňují všechny požadavky živnostenského zákona pro vydání živnostenského listu.

Počet účastníků

36 (3 skupiny po 12 osobách)

Forma studia

Prezenční

Délka studia

150 vyučovacích hodin tj. 6 měsíců při výuce 2 x v týdnu

Organizace studia

Studium probíhá 2x v týdnu v odpoledních hodinách, vyučovacími dny jsou obvykle pondělí / středa.

Kritéria pro 

 • zdravotní způsobilost doložená lékařským
 • dosažení 18 let věku
 • ukončení základního vzdělání
 • mravní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů

Způsob ukončení

Započtení všech úspěšně ukončených modulů kurzu.
Poznámka: Absolvent kurzu se může přihlásit k autorizované zkoušce, která ověřuje profesní kvalifikaci Sportovní masér. Podrobné informace o AUTORIZOVANÉ ZKOUŠCE naleznete zde.

Doklad o ukončení

Osvědčení

Termín zahájení

6. 11. 2024

Cena

7 500 Kč + 1 500 Kč autorizovaná zkouška.

Přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně online, uchazeči jsou zařazování podle pořadí přijatých přihlášek.

Online přihláška

Přihláška na Vámi vybraný kurz bude zaevidovaná až po zaplacení nevratné zálohy ve výši 1.000 Kč (administrativního poplatku) na účet školy č. 16439691/0100. Do poznámky uveďte jméno, příjmení a název kurzu. Částka bude odečtena od celkové ceny kurzu při jeho zahájení.
 

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková:

tel: 577 002 250, 605 236 279, e-mail: kurzy@szskm.cz

 

 

OBECNÉ INFORMACE O AUTORIZOVANÉ ZKOUŠCE

AUTORIZOVANÁ ZKOUŠKA je označení pro samostatnou zkoušku, která ověřuje osvojení příslušné odborné způsobilosti. Absolvování autorizované zkoušky je předpokladem pro získání osvědčení o dané profesní kvalifikaci (v našem případě se jedná o osvědčení o profesní kvalifikaci Sportovní masáž, kód: 69-037-M). Přehled všech schválených profesních kvalifikací je uveden v Národní soustavě kvalifikací: www.narodni-kvalifikace.cz.
Autorizované zkoušce zpravidla předchází odborná příprava ve vzdělávacím kurzu. Střední zdravotnická škola Kroměříž nabízí zájemcům o získání profesní kvalifikace Sportovní masáž akreditovaný 150 hodinový přípravný kurz Sportovní masáž.

Přípravu, průběh a vyhodnocení autorizované zkoušky vymezuje platná legislativa:
a) Zákon 179/ 2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění;
b) Vyhláška 208/ 2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání v platném znění;
c) Hodnotící standard příslušné profesní kvalifikace (jedná se o soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických předpokladů stanovených pro ověřování odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost)
Autorizovanou zkoušku může uchazeč vykonat u právnické či fyzické osoby, která má k tomuto úkonu pověření. Tato osoba je pak označována jako autorizovaná osoba. Střední zdravotnická škola Kroměříž se stala autorizovanou osobou k ověřování profesní kvalifikace Sportovní masáž získáním oprávnění k provádění autorizovaných zkoušek ze dne 13. října 2017, a to po dobu 5 let.

POKYNY PRO ŽADATELE O AUTORIZOVANOU ZKOUŠKU K OVĚŘENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE SPORTOVNÍ MASÁŽ

 • Jak se na zkoušku přihlásit?
 • Co by měl žadatel o zkoušku zvládnout před zkouškou?
  • Předpokladem pro úspěšné absolvování zkoušky je osvojení patřičných vědomostí a dovedností vyplývajících z kvalifikačního standardu profesní kvalifikace Sportovní masáž.
  • Kvalifikační standard pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž je uveden na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=35&id=241
  • Uchazeč o zkoušku obdrží od autorizované osoby, které adresoval přihlášku ke zkoušce, do 21 dnů od přijetí přihlášky pozvánku ke zkoušce, v níž budou uvedeny tyto údaje:
   • jméno a příjmení žadatele o zkoušku, jeho datum narození a adresa trvalého pobytu
   • název profesní kvalifikace, jejíž dosažení bude zkouškou ověřováno
   • den, čas a místo zkoušky
   • výše úhrady za provedení zkoušky, termín a způsob provedení úhrady
   • doklady, které musí uchazeč o zkoušku předložit před zahájením zkoušky.
 • Jak zkouška probíhá?
  • Zkouška k ověření profesní kvalifikace Sportovní masáž (kód: 69-037-M) je konána před jedním zkoušejícím – autorizovaným zástupcem autorizované osoby a podle příslušného hodnotícího standardu.
  • Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.
  • Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl" nebo „nevyhověl".
  • Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl", pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl", pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.
  • Hodnotící standard pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž je uveden na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailHodnoticihoStandardu.aspx?s=35&id=241.
  • Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti.
  • Doba přípravy na zkoušku je 15 minut, celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3,5 až 4 hodiny.
 • Co následuje po zkoušce?
  • Po zkoušce oznámí zkoušející uchazeči výsledek zkoušky. Písemné sdělení o výsledku zkoušky oznámí uchazeči autorizovaná osoba (Střední zdravotnická škola Kroměříž), a to do 5 dnů ode dne konání zkoušky, kdy úspěšným účastníkům zkoušky předá nebo zašle osvědčení o získání profesní kvalifikace.