Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Úřední deska

Povinně zveřejňované informace

Střední zdravotnická škola Kroměříž poskytuje povinně zveřejňované informace o organizaci.

​Základní údaje o organizaci

Název školy:  Střední zdravotnická škola Kroměříž
Sídlo:  Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
Identifikační číslo:  00637939
Číslo účtu:  16439691/0100
IZO: 11 000 98 78

Elektronická podatelna (pouze pro úřední podání): podatelna@szskm.cz

ID datové schránky: mkgxjdb
Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, 769 90 Zlín
Právní forma: příspěvková organizace od 1. října 2001
Hlavní účel a předmět činnosti: poskytování výchovy a vzdělávání
Okruhy doplňkové činnosti: pořádání vzdělávacích kurzů a seminářů

Vedení školy: 

 • PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy
 • Mgr. Jana Kopúnová, statutární zástupkyně ředitelky školy
 • Mgr. Hana Kovářová, vedoucí učitelka praktického vyučování

Kontakty

​Organizační struktura školy

Organizační schéma

Střednědobý výhled rozpočtu a rozpočet  příspěvkové organizace

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Upravený rozpočet na rok 2023 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31. 12.)

Upravený rozpočet na rok 2022 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

2. upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31. 12.)

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Rozpočet na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 až 2023

2. upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31. 12.)

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu 2021 a 2022

Upravený rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 až 2022

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu 2020 až 2021

2. upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem (k 31. 12.)

Upravený rozpočet na rok 2018

Rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy

Ředitelka školy rozhoduje v oblasti státní správy dle § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 školského zákona v platném znění v těchto případech:

 • zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18 a zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3,
 • přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle §59 a následujících,
 • zamítnutí žádosti o přestup, změnu oborů vzdělání, přerušení vzdělávání a opakování ročníku podle § 66,
 • podmíněné vyloučení a vyloučení žáka ze školy podle § 31 odst. 2 a 4,
 • zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle § 70.

Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí s výjimkou odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení, kdy lze odvolání podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Odvolání se podává vždy k ředitelce školy. Ředitelka školy postoupí odvolání na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace jedná a rozhoduje

 • Zřizovací listina vydaná Zlínským krajem vydaná dne 28.11.2001 pro příspěvkovou organizaci Střední zdravotnickou školu Kroměříž
 • Zákon 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
 • Vyhláška 13/2005 Sb., vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 671/2004 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 177/2009 Sb., vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
 • Vyhláška 116/2011, vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních

Vyřizování žádostí o poskytnutí  informací

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů

1. Přijímání stížností

Vyřizování stížností, oznámení a podnětů (dále jen “Stížností”) se řídí příslušnou směrnicí, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

1.1 Stížnosti přijímají:

 • ředitelka školy
 • zástupkyně ředitelky školy, vedoucí učitelka praktického vyučování
 • třídní učitel
 • referent

1.2 Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. O ústně podané stížnosti musí přijemce ve spolupráci se stěžovatelem sepsat zápis.
Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikována jako anonymní. Jestliže byla zaslána elektronickou poštou, nikoliv však prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu, vyzve příjemce v takovém případě stěžovatele, aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil, neučiní-li tak, nemůže stěžovateli zaslat vyrozumění o vyřízení stížnosti.
1.3 Pokud příjemce ústní stížnost nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a sepíše o ní písemný zápis (viz výše) a stížnost předá k evidenci.
1.4 Z obsahu stížností musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a nelze-li toto zjistit, stížnost se bez dalšího odkládá.
1.5 Anonymní stížnost příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší se, jako stížnost.
1.6 Lhůta k vyřízení stížností je třicetidenní. V této lhůtě musí obdržet stěžovatel odpověď v písemné nebo elektronické podobě.

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla škola vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. 

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Mgr. Jana Kopúnová, zástupkyně ředitele

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

 • telefonicky na číslech: 577 002 250 nebo 739 097 577, a to v pracovní dny v čase 08:00 – 15:00 hod. 
 • e-mailem na adresu: zastupce1@szskm.cz 
 • písemně na adresu: Mgr. Jana Kopúnová, Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“
 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou