Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přijímací řízení

Přijímací řízení do 1. ročníku

Platná legislativa

  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále jen školský zákon, v platném znění;
  • vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání v platném znění;
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Počet přijímaných uchazečů

Do oboru Praktická sestra/ 53 41-M/03 bude přijato 30 žáků.

Do oboru Sociální činnost/ 75-41-M/01 bude přijato 30 žáků.

Jednotná přijímací zkouška

Přijímací řízení se koná formou Jednotné přijímací zkoušky. Uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku absolvováním dvou didaktických testů:

  • test z českého jazyka a literatury a
  • test z matematiky.

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky trvá 70 minut.

Jednotnou přijímací zkoušku organizuje státní agentura CERMAT ve spolupráci se školami. Žádnou další zkoušku škola v rámci přijímacího řízení neorganizuje. Výjimkou je pohovor s uchazečem, který požádá o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Tento uchazeč nekoná jednotnou přijímací zkoušku z CJL, ale vykoná ústní pohovor k prokázání znalostí z českého jazyka v míře, která je nezbytná pro vzdělávání na střední škole.

Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek

UdálostTermín
Odevzdání přihlášek (mezní termín) 01. 3. 2023
1. řádný termín 13. 4. 2023
2. řádný termín 14. 4. 2023
1. náhradní termín 10. 5. 2023
2. náhradní termín 11. 5. 2023
Odevzdání zápisového lístku Nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení výsledků (zveřejnění)

 

Jednotná přijímací zkouška

 

Pozvánka k přijímací zkoušce

Ředitelka školy zašle uchazečům nejpozději 14 dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky pozvánku k přijímací zkoušce.

Příprava k přijímací zkoušce

K jednotné přijímací zkoušce nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v minulých letech. Testy CERMAT vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.

Z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy plně vycházejí i všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku využít všechny přípravné produkty Scio, zvláště pak následující:

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Praktická sestra

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

Termín pro podání přihlášek: 1. 3. 2023.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

Termín pro podání přihlášek: 19. 5. 2023.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Podle výsledků dosažených při přijímacím řízení bude stanoveno pořadí uchazečů. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno písemné rozhodnutí o nepřijetí. V případě kladného rozhodnutí se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů považuje rozhodnutí ředitelky za oznámené. Písemné rozhodnutí o přijetí bude vydáno pouze na žádost.

Kritéria hodnocení přijímacího řízení

Hodnocení jednotných testů

Hodnocení průměrného prospěchu

Vyhlášení výsledků 1. kola příjímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Praktická sestra

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Praktická sestra po náhradním termínu

Vyhlášení výsledků 2. kola příjímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení do 1. ročníku oboru Sociální činnost

Zápisový lístek

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží jeden zápisový lístek na této základní škole nejpozději do 15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona).
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Další informace o zápisovém lístku.