Přijímací řízení

Harmonogram jednotných přijímacích zkoušek

UdálostTermín
Odevzdání přihlášek (mezní termín)  01. 3. 2022
1. řádný termín  12. 4. 2022
2. řádný termín  13. 4. 2022
1. náhradní termín  10. 5. 2022
2. náhradní termín  11. 5. 2022
Odevzdání zápisového lístku Nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení výsledků (zveřejnění)

 

Jednotná přijímací zkouška

Informace o přijímacím řízení do prvního ročníku školního roku 2022/2023

Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon, podrobnosti jsou dále stanoveny prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění

Přijímací řízení ke studiu na Střední zdravotnické škole Kroměříž pro školní rok 2022/2023 se koná formou „Jednotné přijímací zkoušky“ stanovené § 60 a následujícími v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, dále jen školský zákon. 

Podávání přihlášek

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2022/2023 se podávají na tiskopisech, které stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zde naleznete aktuální formulář přihlášky.
Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání může uchazeč podat dvě přihlášky. I v letošním školním roce je možné podat jednu přihlášku v originále a druhou zkopírovat jako stejnopis s tím, že podpis uchazeče, zákonného zástupce, lékaře a ředitele ZŠ včetně všech razítek musí být na obou přihláškách v originále.
Přihlášky ke vzdělávání ve střední škole pro první kolo přijímacího řízení odevzdá zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. března 2022. 

Poskytnutí podpůrných opatření při přijímací zkoušce

Úprava podmínek uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami je stanovena v § 60b odst. 4 zákona, a také v § 13 vyhlášky.
Pokud uchazeč požaduje zajištění uzpůsobených podmínek při konání přijímací zkoušky, je nutno uvést toto v přihlášce a přiložit k přihlášce platné doporučení o podpůrných opatřeních pro úpravu přijímacího řízení Pedagogicko - psychologické poradny. Doporučení školského poradenského zařízení musí obsahovat konkrétní podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení. Doporučení školského poradenského zařízení musí být v originále, podepsané zletilým uchazečem nebo zákonným zástupcem: Ředitel školy poté rozhodne o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné zkoušky.

Úprava podmínek cizincům a osobám pobývajícím dlouhodobě v zahraničí

Uchazeči o studium mohou mít jednotný test z Českého jazyka a literatury nahrazen ústním pohovorem, a to na základě žádosti s příslušným zdůvodněním, která bude součástí přihlášky ke studiu.

Vyplnění přihlášek

Je nutné zvolit vhodný formulář přihlášky, podle oboru vzdělání a formy vzdělávání.
Na přihlášce uchazeč uvede až dvě školy v pořadí podle svých preferencí. Jednotné testy pak může konat ve dvou termínech, avšak vždy na jiné škole uvedené v přihlášce. V prvním stanoveném termínu (12. 4. 2022) ve škole uvedené na přihlášce jako 1. škola, ve druhém termínu (13. 4. 2022) ve škole uvedené na přihlášce jako 2. škola (§ 60 c odst. 1 věta druhá školského zákona).

Uchazeč, který podává přihlášku ke studiu na dvě střední školy, odevzdá vyplněný formulář přihlášky na každou vybranou školu zvlášť. Pořadí škol podle jeho zájmu musí být na obou přihláškách stejné. 

Podpis uchazeče, zákonného zástupce, lékaře a ředitele ZŠ včetně všech razítek musí být na obou přihláškách v originále.
Do kolonky „Název a adresa střední školy“ zapíše uchazeč: Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
Do kolonky „Obor vzdělání“ zapíše uchazeč kód a název oboru:
Kód oboru: 53-41-M/03 Název oboru: Praktická sestra 
Kód oboru: 75-41-M/01 Název oboru: Sociální činnost

Kolonka „Jednotná zkouška“ se nevyplňuje. Vyplňuje se pouze v případě, že jedna ze škol uvedená na přihlášce je Gymnázium se sportovní přípravou
Kolonku „Termín školní přijímací zkoušky“ nevyplňujte, součástí přijímacího řízení není školní přijímací zkouška.
Kolonku „Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání“ vyplní lékař (musí být uveden název a kód oboru) , uchazeče bez zdravotní způsobilosti nelze přijmout v daném oboru ke vzdělávání.

IZO školy - uchazeč uvede identifikační číslo školy, ze které se hlásí na střední školu. Uchazeč tento údaj zjistí dotazem na své škole, nebo na webových stránkách školy.
V tabulce Chování a prospěch uchazeče ze školy – výpis hodnocení uchazeč uvede známku z chování a studijní výsledky ze všech předmětů za první a druhé pololetí předposledního ročníku a první pololetí posledního ročníku základní školy včetně průměrného prospěchu vypočteného na dvě desetinná místa. Do průměrného prospěchu se hodnocení chování žáka nezapočítává.
Takto vyplněnou přihlášku opatří ředitel příslušné základní školy svým podpisem a razítkem školy.
Pokud není klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil základní vzdělávání, uchazeč dodá úředně ověřené kopie vysvědčení.

Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělání

Zdravotní požadavky na uchazeče o vzdělávání v oboru 53-41-M/03 Praktická sestra a 75-41-M/01 Sociální činnost jsou definovány v platných právních dokumentech (Nařízení vlády 211/2010 Sb. O soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání).
Pro studium oborů vzdělávání Praktická sestra a Sociální činnost nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

  • prognosticky závažnými onemocněními podpůrného a pohybového aparátu znemožňujícími zátěž páteře a trupu;
  • prognosticky závažnými onemocněními omezujícími funkce končetin;
  • prognosticky závažnými chronickými onemocněními kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit kontakt s alergizujícími látkami;
  • prognosticky závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit dráždivé a alergizující látky;
  • prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž;
  • přecitlivělostí na alergizující látky používané při praktickém vyučování;
  • prognosticky závažnými poruchami mechanismu imunity;
  • prognosticky závažnými nemocemi oka znemožňujícími zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny;
  • závažnými duševními nemocemi a poruchami chování.

Za posouzení zdravotního stavu uchazeče odpovídá příslušný registrující praktický lékař. Lékař posudek zaznamená do přihlášky ke vzdělávání – studiu.

Hodnocení výsledků přijímacího řízení

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení bude stanoveno jejich pořadí a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy nejpozději do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude odesláno rozhodnutí o nepřijetí. V případě kladného rozhodnutí se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů považuje rozhodnutí ředitelky za oznámené. Toto rozhodnutí bude vydáno pouze na žádost. Uchazeč nebo zákonný zástupce se může odvolat podle poučení uvedeném ve spodní části rozhodnutí.

Zápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole nejpozději do 15. března. Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá.
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. (To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání, na které se nevztahuje § 62 nebo § 88 školského zákona).
Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.