Ošetřovatel

Název vzdělávací akce 

Ošetřovatel (akreditace)

Typ vzdělávací akce

Kvalifikační  kurz

Získaná kvalifikace

Ošetřovatel

Získané kompetence

Absolvent kurzu je připraven k výkonu práce zdravotnického pracovníka, který se pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo radiologického asistenta v rozsahu své odborné způsobilosti podílí na poskytování základní ošetřovatelské péče a specializované péče v rámci ošetřovatelského procesu. Pod přímým vedením asistuje při určených ošetřovatelských, diagnostických nebo léčebných výkonech. Kompetence jsou přesně vymezeny v § 37 Vyhlášky č. 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Uplatnění

  • ve zdravotnických zařízeních, zejména v nemocnicích neboošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných apod.·

  • v zařízeních sociálních služeb - ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích

Počet účastníků

 24

Forma studia

Prezenční

Délka studia

710 hodin, z toho 310 hodin praxe

Organizace studia

Studium probíhá 2x v týdnu v odpoledních hodinách (15.00 – 19.55),  obvykle v úterý a ve čtvrtek

Kritéria pro přijetí

  • dosažení 18 let věku         

  • zdravotní způsobilost doložená lékařským potvrzením·        

  • ukončení tříletého učebního oboru nebo středního vzdělávání·        

  • mravní bezúhonnost doložená výpisem z rejstříku trestů

  • zdravotní průkaz - předložit před zahájením praktické části kurzu

  • potvrzení o očkování proti hepatitidě B - předložit před zahájením praktické části kurzu

Způsob ukončení

Závěrečná zkouška (teoretická a praktická část)

Doklad o ukončení

Osvědčení

Termín zahájení

září 2022

Cena

15 000 Kč

Přihláška

Přihlášky lze zasílat průběžně, uchazeči jsou zařazováni podle pořadí přijatých přihlášek

Přihláška on-line

Další informace

Mgr. Lucie Skácelíková

Tel: 577 002 251, 605 236 279 , e-mail: kurzy@szskm.cz