Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přípravný kurz

SZŠ Kroměříž pořádá pro zájemce o studium oboru Praktická sestra a oboru Sociální činnost přípravný kurz na jednotnou zkoušku.

Obsahem jednotné přijímací zkoušky budou celostátně zadávané didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přihlašování probíhá elektronicky 

 

V rámci přípravného kurzu účastníci získají:

  • příležitost k opakování a pocvičování učiva českého jazyka a literatury a matematiky ze základní školy
  • zkušenosti se zpracováním didaktických testů z českého jazyka a z matematiky
  • doporučení pro individuální přípravu.

 

Cena kurzu, platba:

  • 1 hodina (45 minut) stojí 75 Kč
  • Celý kurz tj. 12 hodin výuky stojí 900 Kč

 

Úhrada kurzu je možná:

  • převodem na účet: 16439691/0100, variabilní symbol: 60, do předmětu je třeba zapsat jméno a příjmení účastníka
  • platbou v hotovosti při zahájení kurzu 21. 2. 2023 v 14:45 na sekretariátu školy

 

Další informace:
Mgr. Jana Kopúnová, e-mail: zastupce1@szskm.cz, tel: 739 097 577

Časový a obsahový rozvrh přípravného kurzu

termín

čas

obsah

Úterý

21. února 2023

MAT: 15:00 – 15:45

CJL: 15:55 – 16:40

MAT: přirozená čísla, číselná osa, základní početní úkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení), zlomky, desetinná čísla, mocniny a odmocniny

CJL: typy testových úloh, testové úlohy uzavřené a otevřené, práce s textem, vyhledávání informací z textu, seřazování částí textu, slohové útvary a funkční styly

Úterý

28. února 2023

MAT: 15:00 – 15:45

CJL: 15:55 – 16:40

MAT: užití procentového počtu

CJL: pravopis

Úterý

7. března 2023

MAT: 15:00 – 15:45

CJL: 15:55 – 16:40

MAT: proměnná, výrazy s proměnnou, operace s mnohočleny, rozklad mnohočlenu na součin, umocnění dvojčlenu, hodnota výrazu

CJL: tvarosloví (ohebné a neohebné slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů)

Úterý

14. března 2023

MAT: 15:00 – 15:45

CJL: 15:55 – 16:40

MAT: rovnice, soustavy rovnic, slovní úlohy z praxe, základní statistické pojmy, přímá a nepřímá úměra, lineární funkce

CJL: lexikologie a slovotvorba (slovní zásoba, význam slov, tvoření slov, přenesení významu, frazeologismy), útvary národního jazyka

Úterý

21. března 2023

MAT: 15:00 – 15:45

CJL: 15:55 – 16:40

MAT: geometrie a zásady rýsování (čára, přímka, úsečka, čtverec, obdélník, trojúhelník, mnohoúhelník, kruh, kružnice, osově souměrné rovinné útvary, Pythagorova věta, Thaletova kružnice

CJL: větná stavba (větné členy, souvětí, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami a větnými členy, větná interpunkce)

Úterý

28. března 2023

MAT: 15:00 – 15:45

CJL: 15:55 – 16:40

MAT: měřítko mapy, rovinné útvary – obvody a obsahy, základní prostorové útvary (krychle, kvádr, koule, válec, jehlan, kužel)

CJL: literární teorie (literární druhy a žánry, jazykové prostředky, teorie verše, práce s uměleckým textem)