Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přípravný kurz

SZŠ Kroměříž pořádá pro zájemce o studium oboru Praktická sestra a oboru Sociální činnost přípravný kurz na jednotnou zkoušku.

Obsahem jednotné přijímací zkoušky budou celostátně zadávané didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přihlašování probíhá elektronicky

V rámci přípravného kurzu účastníci získají:

  • příležitost k opakování a pocvičování učiva českého jazyka a literatury a matematiky ze základní školy
  • zkušenosti se zpracováním didaktických testů z českého jazyka a z matematiky
  • doporučení pro individuální přípravu.

Cena kurzu, platba:

  • 1 hodina (45 minut) stojí 50 Kč
  • Celý kurz tj. 10 hodin výuky stojí 500 Kč

Úhrada kurzu je možná:

  • převodem na účet: 16439691/0100, variabilní symbol: 60, do předmětu je třeba zapsat jméno a příjmení účastníka
  • platbou v hotovosti při zahájení kurzu 23. 2. 2022 v 14:45 hod. na sekretariátu školy

Další informace:
Mgr. Jana Kopúnová, e-mail: zastupce1@szskm.cz, tel: 739 097 577

Časový a obsahový rozvrh přípravného kurzu

termín

čas

obsah

Středa

23.února 2022

CJL: 15:10 – 15:55

MAT: 16:00 – 16:45

CJL: typy testových úloh, testové úlohy uzavřené a otevřené, práce s textem, vyhledávání informací z textu, seřazování částí textu, slohové útvary a funkční styly

MAT: přirozená čísla, číselná osa, základní početní úkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení), zlomky, desetinná čísla, mocniny a odmocniny, užití procentového počtu

Středa

2.března 2022

CJL: 15:10 – 15:55

MAT: 16:00 – 16:45

CJL: tvarosloví (ohebné a neohebné slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů), pravopis

MAT:  proměnná, výrazy s proměnnou, operace s mnohočleny, rozklad mnohočlenu na součin, umocnění dvojčlenu, hodnota výrazu

Středa

9.března 2022

CJL: 15:10 – 15:55

MAT: 16:00 – 16:45 

CJL: lexikologie a slovotvorba (slovní zásoba, význam slov, tvoření slov, přenesení významu, frazeologismy), útvary národního jazyka

MAT:  rovnice, soustavy rovnic, slovní úlohy z praxe, základní statistické pojmy, přímá a nepřímá úměra, lineární funkce

Středa

16.března 2022

CJL: 15:10 – 15:55

MAT: 16:00 – 16:45 

CJL:  větná stavba (větné členy, souvětí, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami a větnými členy, větná interpunkce)

MAT:  geometrie a zásady rýsování (čára, přímka, úsečka, čtverec, obdélník, trojúhelník, mnohoúhelník, kruh, kružnice, osově souměrné rovinné útvary, Pythagorova věta, Thaletova kružnice

Středa

23.března 2022

CJL: 15:10 – 15:55

MAT: 16:00 – 16:45

CJL: Literární teorie (literární druhy a žánry, jazykové prostředky, teorie verše, práce s uměleckým textem)

MAT: měřítko mapy, rovinné útvary – obvody a obsahy, základní prostorové útvary (krychle, kvádr, koule, válec, jehlan, kužel)