Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Orgány a spolky školy

 

Porada - ilustrační foto

Žákovská rada

Žákovská rada je autonomním poradním orgánem ředitelky školy.

Vznikla v roce 2007 za účelem komunikace žáků s vedením školy. Od té doby přispívá svými názory a postřehy k řešení různých situací či problémů ze strany žáků. O aktuálních záležitostech se vede vzájemná debata s cílem dospět k tvůrčím závěrům a řešením.

Žákovskou radu tvoří zvolení zástupci jednotlivých tříd, a to vždy v aktuálním složení pro daný školní rok. Rada zaznamenává problémy žáků a hájí jejich oprávněné zájmy, informuje je o důležitých změnách a termínech v průběhu školního roku, reprezentuje školu na veřejnosti při různých aktivitách, podílí se na zlepšování podmínek středoškolského vzdělávání a také na celkovém vývoji a rozvoji školy. Žákovská rada iniciativně předkládá vedení školy návrhy studentských projektů (charitativní akce, dobrovolnické aktivity, společenské a sportovní akce, různé iniciativní nápady ze strany žáků) a podílí se na jejich realizaci.

Jednání žákovské rady probíhají formou pravidelných setkání žáků v termínech, které stanoví předseda rady. Zpravidla 1x za měsíc se jednání rady zúčastňuje ředitelka školy. Ředitelka školy se také pravidelně setkává s předsedou žákovské rady. Návrhy, připomínky a podněty od žákovské rady ředitelka školy pravidelně prezentuje a projednává na jednáních poradního sboru, vedení školy nebo na jednáních pedagogické rady.

Stanovy žákovské rady najdete zde.

Složení žákovské rady se pro aktuální školní rok stanovuje vždy v září. Podívejte se na aktuální složení žákovské rady pro školní rok 2023/2024. foto zde

Spolek Harmonielogo

Harmonie je spolek přátel Střední zdravotnické školy Kroměříž, jehož cílem je usilování o trvalé zlepšování prostředí ve škole, které povede k dalšímu rozvoji žáků ve všech oblastech výchovy a vzdělávání. Harmonie pořádá a podporuje kromě vzdělávání také různé kulturní, sportovní, jazykové, výtvarné a dobročinné akce, např. maturitní ples, sportovní maratony, dobročinné bazary a spoustu různých soutěží. Více informací najdete ve stanovách spolku nebo se můžete podívat na aktuální seznam členů spolku a orientační přehled schůzek Výboru spolku Harmonie.

 Spolek Harmonie

Školská rada

Jde o orgán umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel školy, který zároveň stanovuje počet členů rady a vydává volební řád. Funkční období členů školské rady je 3 roky.

Od 12. července 2021 pracuje školská rada v tomto složení:

  • Petr Stoklasa, člen jmenovaný zřizovatelem
  • Markéta Procházková, členka zvolená za zákonné zástupce nezletilých žáků a za žáky zletilé
  • Mgr. František Vejvoda, člen zvolený za pedagogické pracovníky

Sportovní klub

Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením. AŠSK ČR byla založena na podzim roku 1992 a působí již ve všech okresech České republiky. Naše škola je členem této organizace od 15. 9. 1999. Program činnosti je od samého počátku zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit na základních a středních školách v době mimo vyučování. Profiluje se jako multisportovní organizace, zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky. Posláním AŠSK je zaujmout žáky a studenty základních a středních škol přitažlivým programem, vytvářet u nich kladný vztah k pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat jim alternativu pro volný čas (aktivní prevence kriminality a zneužívání návykových látek).

Školní sportovní klub Střední zdravotnické školy Kroměříž se zapojuje do soutěží, které AŠSK ČR pořádá. Jednou ročně také probíhá na naší škole pod záštitou této asociace okresní soutěž středních škol ve šplhu, který má již dlouholetou tradici. Z členských příspěvků se pravidelně dokupuje vybrané sportovní vybavení do hodin tělesné výchovy.