Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Školní poradenské pracoviště

 

Personální obsazení školního poradenského pracoviště

 

Poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště sdružuje odborníky zajištující poradenské služby ve škole a řídí se vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou č.197/2017 Sb.)

Aktivity školního pedagogického pracoviště

Zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, kariérový poradce a školní psycholog, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, metodickou, koordinační a poradenskou činnost.

Cíl školního pedagogického pracoviště

Je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitelka školy. Školní poradenské pracoviště zpracovává program  poradenských služeb školy. Součástí programu je Školní preventivní strategie a z ní vycházející Minimální preventivní program na daný školní rok, popisy činností výchovného poradce, školního metodika prevence a kariérového poradce.

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

Personální zajištění školního pedagogického pracoviště

Mgr. Veronika Švachová, výchovná poradkyněVýchovná poradkyně

Konzultační hodiny:

Úterý: 7:10 — 7:55 hodin

Čtvrtek: 13:40 — 14:25 hodin

Konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě.

Osobní kontakt: 3. nadzemní podlaží, místnost č. 317

Telefon: +420 577 002 267

E-mail: svachova.v@szskm.cz

 

 

 

Mgr. Barbora Hofrová, školní metodik prevence3kolní metodik prevence

Konzultační hodiny:

Pondělí 8:00 — 8:45 hodin 

Úterý: 13:30 — 14:30 hodin

Konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě.

Osobní kontakt: 3. nadzemní podlaží, místnost č. 317

Telefon: +420 577 002 264

E-mail: hofrova.b@szskm.cz

 

 

 

 

Mgr. Michaela Vajdová, kariérová poradkyněKariérová poradkyně

Konzultační hodiny: 

Úterý: 13:00 — 13:45 hodin

Čtvrtek: 7:30 — 8:15 hodin

Konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě.

Osobní kontakt: 3. nadzemní podlaží, místnost č. 304

Telefon: +420 577 002 260

E-mail: vajdova.m@szskm.cz

 

 

 

Mgr. Andrea Novosadová, školní psycholog

Konzultační hodiny: 

Pondělí: 9:00 — 14:00 hodin

Středa: 10:00 — 16:00 hodin

Osobní kontakt: 4. nadzemní podlaží, místnost č. 418 (za aulou)

Telefon: +420 577 002 268

Mobil: +420 725 511 704

E-mail: psycholog@szskm.cz

 Cíle školního poradenského pracoviště 

 • spolupracovat se subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a rizikového chování,
 • sledovat účinnost preventivních programů nabízených školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.
 • spolupracovat se zaměstnavateli v regionu
 • poskytovat poradenské služby v oblasti terciálního vzdělávání
 • poskytovat poradenské služby v oblasti přípravy vstupu na trh práce

 Právní opora