Školní poradenské pracoviště

 

Personální obsazení školního poradenského pracoviště

 

Poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště sdružuje odborníky zajištující poradenské služby ve škole a řídí se vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou č.197/2017 Sb.)

Aktivity školního pedagogického pracoviště

Zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a kariérový poradce, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, metodickou, koordinační a poradenskou činnost.

Cíl školního pedagogického pracoviště

Je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitelka školy. Školní poradenské pracoviště zpracovává program  poradenských služeb školy. Součástí programu je Školní preventivní strategie a z ní vycházející Minimální preventivní program na daný školní rok, popisy činností výchovného poradce, školního metodika prevence a kariérového poradce.

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB

Personální zajištění školního pedagogického pracoviště

Mgr. Veronika Švachová, výchovná poradkyněVýchovná poradkyně

Konzultační hodiny:

Úterý: 7:10 — 7:55 hodin

Čtvrtek: 13:40 — 14:25 hodin

Konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě.

Osobní kontakt: 3. nadzemní podlaží, místnost č. 317

Telefon: +420 577 002 267

E-mail: svachova.v@szskm.cz

 

 

 

Mgr. Barbora Hofrová, školní metodik prevence3kolní metodik prevence

Konzultační hodiny:

Pondělí 8:00 — 8:45 hodin 

Úterý: 13:30 — 14:30 hodin

Konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě.

Osobní kontakt: 3. nadzemní podlaží, místnost č. 317

Telefon: +420 577 002 264

E-mail: hofrova.b@szskm.cz

 

 

 

 

Mgr. Michaela Vajdová, kariérová poradkyněKariérová poradkyně

Konzultační hodiny: 

Úterý: 13:00 — 13:45 hodin

Čtvrtek: 7:30 — 8:15 hodin

Konzultace jsou možné kdykoliv po předchozí domluvě.

Osobní kontakt: 3. nadzemní podlaží, místnost č. 304

Telefon: +420 577 002 260

E-mail: vajdova.m@szskm.cz

 

 

 Cíle školního poradenského pracoviště 

 • spolupracovat se subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a rizikového chování,
 • sledovat účinnost preventivních programů nabízených školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.
 • spolupracovat se zaměstnavateli v regionu
 • poskytovat poradenské služby v oblasti terciálního vzdělávání
 • poskytovat poradenské služby v oblasti přípravy vstupu na trh práce

 Právní opora