Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

GDPR

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž, IČO: 00637939 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Hlavním úkolem školy je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • přijímací řízení do prvního ročníku
 • zajištění středního vzdělávání
 • zajištění učební a odborné praxe
 • zapojení do vzdělávacích programů EU např. Erasmus+

 Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 Zákonný zástupce žáka/zletilý žák má právo:

 • požadovat umožnění přístupu k osobním údajům
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domnívá, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné)
 • požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • podat stížnost u dozorového orgánu

Doručené požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Práva vůči Střední zdravotnické škole Kroměříž je možné uplatnit cestou pověřence pro ochranu  osobních údajů:

 

Mgr. et Mgr. Edita Pechová

SZŠ Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž

tel.: 577 002 267, e-mailová adresa: poverenec.oou@szskm.cz