Šest důvodů proč studovat na Střední zdravotnické škole Kroměříž

  • 3. Listopad 2015 - 14:00

Naše škola nabízí výborné podmínky pro studium, přečtěte si šest základních důvodů, proč jít studovat SZŠ Kroměříž.

1. Reagujeme na růst poptávky po zdravotnících.
2. Připravujeme žáky na život.
3. Garantujeme  kvalitní  studium v souladu s moderními vzdělávacími trendy.
4. Zohledňujeme individuální zvláštnosti  žáků, podporujeme jejich kreativitu.
5. Garantujeme kvalitní přípravu na zahájení profesní kariéry.
6. Jsme otevřeni veřejnosti.

 

1. REAGUJEME NA RŮST POPTÁVKY PO ZDRAVOTNÍCÍCH

Zdravotnictví patří mezi odvětví, která mají dle nejnovějších evropských průzkumů nejlepší vyhlídky na získání práce. Zvýšení poptávky po pracovní síle ve zdravotnictví je logickým důsledkem takových faktorů, jako je stárnutí obyvatelstva, pokrok v technologiích a v péči o člověka, očekávání kvalitnějších služeb a důraz na preventivní péči. Zdravotní péče je jednou z oblastí s největším potenciálem k vytváření pracovních míst v Evropě. Odborná příprava kvalifikovaných zdravotnických sil je tedy velmi žádoucí.

2. PŘIPRAVUJEME ŽÁKY NA ŽIVOT.

Během čtyřletého studia žáci získají nejen základní poznatky z ošetřovatelství, medicíny a psychologie, ale i všeobecný kulturní rozhled a vědomosti a dovednosti potřebné k samostatnému občanskému životu. Žáci naší školy se naučí zvládat náročné životní i profesní situace, jsou schopni uplatnit se na trhu práce a aktivně rozhodovat o své budoucí profesní kariéře.

3. GARANTUJEME  KVALITNÍ  STUDIUM V SOULADU S MODERNÍMI VZDĚLÁVACÍMI TRENDY

Škola při výuce žáků využívá mnohaleté zkušenosti se vzděláváním zdravotnických pracovníků, ale zároveň se nechává výrazně inspirovat moderními pedagogickými trendy. Ke kvalitě vzdělávání se snažíme dospět  prostřednictvím čtyř základních pilířů, kterými jsou:       

  • kompetentní učitelé, kteří se neustále vzdělávají
  • kvalitní vybavení školy
  • široká škála pracovišť pro výuku odborné praxe
  • moderní, klidné a vstřícné učební prostředí.

Výsledky vzdělávání žáků dlouhodobě sledujeme a vyhodnocujeme. Do hodnocení vzdělávání se zapojují žáci školy, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci, sociální partneři školy, zákonní zástupci žáků a ostatní spolupracovníci školy.

4. ZOHLEDŇUJEME INDIVIDUÁLNÍ ZVLÁŠTNOSTI  ŽÁKŮ, PODPORUJEME JEJICH KREATIVITU

Učitelé při vzdělávání žáků vycházejí z jejich osobních studijních předpokladů, výuka je orientována na podporu  individuálního rozvoje a na dosažení maximální úspěšnosti v daném předmětu. V případě potřeby lze žákům i jejich rodičům poskytnout poradenskou pomoc školy. Žáci i rodiče mají kdykoliv možnost spolupracovat s plně kvalifikovaným výchovným poradcem a školním metodikem prevence. V odůvodněných případech lze pro žáka zpracovat individuální vzdělávací plán. Škola dbá na rozvoj tvořivosti a iniciativy žáků. Nabízí žákům účast v řadě rozmanitých  mimovyučovacích aktivitách, vysílá žáky do oblastních, krajských i celostátních soutěží, organizuje sportovní kurzy, exkurze a zájezdy po tuzemsku i zahraničí.

5. GARANTUJEME KVALITNÍ PŘÍPRAVU NA ZAHÁJENÍ PROFESNÍ KARIÉRY

Našim cílem je vyhovět plánům žáků a připravit je na individuálně zvolenou kariéru. Většina žáků usiluje o přijetí na vysoké nebo vyšší odborné školy, a to zejména lékařského, sociálního a pedagogického zaměření. Po maturitě v roce 2013 pokračuje v dalším studiu asi 80 % absolventů. Jiní žáci upřednostňují nástup do zaměstnání, i těmto žákům se snažíme být nápomocni. Už v průběhu studia mají možnost poznat odborná pracoviště různých zdravotnických zařízení v Kroměříži i práci v ordinacích privátních lékařů. Absolvent školy dokáže aplikovat v praxi vědomosti, dovednosti a postupy při poskytování komplexní ošetřovatelské péče, zná nové trendy v péči o zdraví a je platným členem zdravotnického týmu.

6. JSME OTEVŘENI VEŘEJNOSTI

Samostatně nebo ve spolupráci se sociálními partnery pořádáme zajímavé soutěže, výstavy, semináře, konference i různé vzdělávací  a odborné akce, jimiž oslovujeme širokou veřejnost. Pravidelně do těchto aktivit zapojujeme také žáky školy. Spolupracujeme s významnými regionálními i nadregionálními partnery především z oblasti zdravotnictví a sociální péče, ale i z oblasti státní správy a samosprávy. O své činnosti pravidelně informujeme na internetových stránkách, v regionálním tisku, prostřednictvím informačních letáků, prezentačních předmětů, dnů otevřených dveří, informačních panelů apod.

 


Související články