Poskytování první pomoci

Název vzdělávací akce  První pomoc pro pracovníky v sociálních službách - rozšiřující kurz (akreditace)
Typ vzdělávací akce Kurz
Získaná kvalifikace Absolvováním kurzu nezíská pracovník v sociálních službách novou kvalifikaci, ale rozšíří a doplní si vzdělání v oboru PP.
Získané kompetence Absolvent kurzu si rozšíří odborné dovednosti. Bude obeznámen se:
  • problematikou integrovaného záchranného systému;
  • problematikou chování člověka za mimořádných událostí;
  • problematikou preventivních opatření proti vzniku úrazu u klientů s Alzheimerovou chorobou;
  • problematikou krizové komunikace s postiženým, rodinou postiženého a zaměstnanci sociálních center při poskytování první pomoci;
  • poskytováním první pomoci člověku poraněnému zvířetem;
  • poskytováním první pomoci v případě intoxikace;
  • poskytováním první pomoci člověku postiženému náhlou dušností;
  • poskytováním první pomoci člověku při poranění páteře, hrudníku a břicha;
  • poskytováním první pomoci neklidným a agrasivním klientům.
Absolvent si rozšíří dovednostmi z oblasti metodiky a didaktiky výuky odborných předmětů.  
Uplatnění v práci s klienty v sociálních zařízeních
Počet účastníků 15
Forma studia prezenční
Délka studia 8 hodin 
Organizace studia  Kurz je organizován jako jednodenní. 
Místo konání Střední zdravotnická škola Kroměříž, Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž
Kritéria pro přijetí nejsou stanovena  
Způsob ukončení podmínka úspěšného ukončení 100% účast ve výuce
Doklad o ukončení osvědčení  o absolvování  
Termín konání  k datu naplnění kapacity
Cena  600,-
Přihláška Mgr. Lucie Skácelíková
tel: 605236279, email: kurzy@szskm.cz