Odvolací řízení

  • 3. Listopad 2015 - 9:39

Proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke vzdělávání může zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává vždy prostřednictvím ředitele dané střední školy k odvolacímu orgánu, kterým je Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Odvolání je tedy vždy nutné adresovat řediteli střední školy, ve které uchazeč absolvoval přijímací řízení, nepodává se přímo odvolacímu orgánu. Počet volných míst pro potřebu odvolacího řízení určí ředitel střední školy.

Odvolání by mělo obsahovat:
- jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště uchazeče;
- název školy, úplný název a kód oboru vzdělání, kterého se přijímací řízení týká;
- důvody odvolání (podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí střední školy, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí);
- jméno, příjmení a adresu trvalého bydliště zákonného zástupce uchazeče nebo zletilého uchazeče;
- datum a podpis uchazeče a jeho zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče;
- v případě, že se adresa trvalého bydliště neshoduje s adresou pro zaslání rozhodnutí, je nutno tuto skutečnost v odvolání uvést.

Ředitel střední školy postupuje všechna odvolání proti svému rozhodnutí současně s kompletními spisovými materiály o přijímacím řízení odvolacímu orgánu (Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje) až po uplynutí celé lhůty pro odvolání, nejdéle však do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo odvolání doručeno. Odvolací orgán rozhoduje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byla odvolání včetně kompletních podkladových materiálů postoupena.

vzor odvolání NEZLETILÉHO uchazeče
vzor odvolání ZLETILÉHO uchazeče

 


Související články