Činnost Harmonie v době epidemie koronaviru

  • 12. Duben 2021 - 10:16

Zápis o konání členských schůzí spolků a jiných právnických osob v době epidemie

V současné době je znemožněno konání členských schůzí, případně jiných orgánů spolků a jiných právnických osob. V důsledku epidemiologické situace byl Vládou ČR přijat zákon č. 191/2020 Sb. (zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2), který reaguje na dopady epidemie v oblasti právnických osob.

            V praxi může nastat situace, kdy členská schůze spolku potřebuje rozhodnout o určité otázce, avšak není možné se sejít. Pro tyto případy zákon vymezuje po dobu trvání mimořádných opatření pravidla, jak rozhodnutí přijmout, i když to není zakotveno ve stanovách spolku. Konkrétně jde o možnost využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. emailem).

            Zákon také upravuje situaci, kdy členovi orgánu spolku či právnické osoby končí funkční období a není možné odsouhlasit prodloužení či obnovení jeho funkce. V případě nesouhlasu člena s prodloužením funkčního období bude možné tento problém vyřešit tzv. kooptací. Čili nového člena orgánu si budou moci zvolit současní členové tohoto orgánu, a to i tehdy, pokud to neumožňuje zakladatelská listina.

            Je potřeba ale zdůraznit, že opatření pro právnické osoby a spolky byla prodloužena zákonem č. 460/2020 Sb. až do 30.6. 2021

            V případě konání členské schůze nebo voleb orgánu právnické osoby byla přijata speciální režimová opatření pro případ, kdy se na jednom místě sejde více jako 10 osob, jsou to:

  • Každá osoba musí mít nasazený respirátor třídy FFP2, KN 95 nebo N 95,
  • Osoby jsou usazené tak, aby dodržovaly vzdálenost minimálně 2 metry od se,
  • Každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenem či PCR testem,
  • Zasedání se může účastnit nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné ke splnění zákonem uložených povinností, včetně volby orgánu

 

V Kroměříži 8. dubna 2021                                                          Mgr. Lucie Skácelíková, předsedkyně spolku 


Související články