Základní údaje o organizaci

 • Základní údaje o organizaci
  Název školy
  :  Střední zdravotnická škola Kroměříž
  Sídlo:  Albertova 4261. 767 26 Kroměříž
  Identifikační číslo:  00 63 79 39
  Číslo účtu:  16439691/0100
  Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 769 90 Zlín
  Právní forma: příspěvková organizace
  Hlavní účel a předmět činnosti: poskytování výchovy a vzdělávání
  Okruhy doplňkové činnosti:

  Vedení školy:
  Mgr. Dagmar Ondrušková,  ředitelka školy
  Mgr. Zdeňka Kuciánová,  zástupkyně ředitelky školy
  PhDr. Ludmila Hanáková, učitelka řídící praktické vyučování
   
 • Organizační struktura školy
  Organizační schéma (rozkliknout pdf)
   
 • Rozhodování o právech a povinnostech v oblasti státní správy
  Ředitelka školy rozhoduje v oblasti státní správy dle § 165 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v těchto případech:
  • přeřazení žáka do vyššího ročníku dle §17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu dle §18,
  • přijetí ke vzdělávaní ve střední škole podle §59 a následujících,
  • přestupu, změně oboru vzdělávání a přerušení vzdělávání podle §66 a 97,
  • opakování ročníku podle §66 odst.7 a §97 odst.8,
  • snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání podle §123 odst.4,
  • podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy podle §31,
  • uznání dosaženého vzdělání podle §70 a 100.

Podle §183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, se lze proti těmto rozhodnutím odvolat prostřednictvím ředitele školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje,  do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (vyjma rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání).

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí uchazeče ke střednímu vzdělávání lze podat do 8 dnů od doručení rozhodnutí (dle §60 odst. 11 zákona č. 561/2004 Sb.) prostřednictvím ředitele školy k odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

 • Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž organizace jedná a rozhoduje
  • Zřizovací listina vydaná Zlínským krajem vydaná dne 28.11.2001 pro příspěvkovou organizaci Střední zdravotnickou školu Kroměříž
  • Zákon 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon)
  • Zákon 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Vyhláška 13/2005 Sb., vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška 671/2004 Sb., vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
  • Vyhláška 177/2009 Sb., vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou
  • Vyhláška 116/2011, vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních
    
 • Vyřizování žádostí o poskytnutí  informací
  • Místo a způsob, jak získat informace
  1. Přijímáním žádostí o poskytnutí informací (dále jen žádost) ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. je pověřen sekretariát školy (v pracovní dny 7.00 - 15.30 hod.)
  2. Žádost se podává ústně nebo písemně (doručenou poštou, osobně, faxem, elektronickou poštou -sekretariat@szskm.cz - nebo na jiném nosiči dat)
  3. Žádost obsahuje přesnou identifikaci žadatele
  4. Pokud není žádost srozumitelná nebo je formulována příliš obecně, je žadatel vyzván k upřesnění jejího obsahu
  5. Pracovník pověřený poskytováním informací žádost vyřídí do 15 dnů od přijetí žádosti či upřesnění obsahu žádosti, a to písemně (dopisem či elektronickou formou)
  6. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání k OŠMS KÚ Zlínského kraje prostřednictvím ředitelky školy, a to do 15 dnů ode dne doručení zamítnutí podání informace
  • Úhrada za poskytování informací je 200,- Kč/hod.
   Způsob úhrady je hotově do pokladny školy.
  • Vyřizování stížností, oznámení a podnětů
   • ​1. Přijímání stížností
    Vyřizování stížností, oznámení a podnětů (dále jen “Stížností”) se řídí příslušnou směrnicí, zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
    • 1.1 Stížnosti přijímají:
     ředitelka školy
     zástupkyně ředitelky školy, vedoucí učitelka praktického vyučování
     třídní učitel
     referent
    • 1.2 Stížnosti jsou přijímány v písemné nebo ústní podobě. O ústně podané stížnosti musí přijemce ve spolupráci se stěžovatelem sepsat zápis.
     Pokud stěžovatel neuvede místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, je stížnost kvalifikována jako anonymní. Jestliže byla zaslána elektronickou poštou, nikoliv však prostřednictvím zaručeného elektronického podpisu, vyzve příjemce v takovém případě stěžovatele, aby tento údaj v přiměřené lhůtě doplnil, neučiní-li tak, nemůže stěžovateli zaslat vyrozumění o vyřízení stížnosti.
    • 1.3 Pokud příjemce ústní stížnost nevyřídí ihned, stěžovatele vyslechne a sepíše o ní písemný zápis (viz výše) a stížnost předá k evidenci.
    • 1.4 Z obsahu stížností musí být zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá a nelze-li toto zjistit, stížnost se bez dalšího odkládá.
    • 1.5 Anonymní stížnost příjemce posoudí s přihlédnutím k obsahu a řeší se, jako stížnost.
    • 1.6 Lhůta k vyřízení stížností je třicetidenní. V této lhůtě musí obdržet stěžovatel odpověď v písemné nebo elektronické podobě.
   • 2. Další náležitosti
    • 2.1 Další náležitosti v dané věci probíhají v souladu se směrnicí, která je k dispozici u ředitelky školy.