Výsledky přijímacího řízení

  • 9. Září 2017 - 10:40

Ředitel školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů:
a) pořadí všech uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;
b) seznam přijatých uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení;
c) kritéria přijímacího řízení.

Pořadí a seznam uchazečů se zveřejňují pod registračním číslem, které je školou přiděleno. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí.


Související články