Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební osnovy

4. ročník


Učební praxe


7  týdně, P
Úvod do předmětu Učební praxe
Dotace učebního bloku:   7
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • charakterizuje organizování, vedení a zajištění výuky odborné praxe
 • popíše organizaci a harmonogram práce v terénu, na ambulantím pracovišti, na psychiatrickém, geriatrickém oddělení, v zařízení pro osoby se zdravotním postižením
 • dodržuje práva klientů - pacientů a handicapovaných
 • dodržuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • dbá na estetickou úpravu svého zevnějšku a vystupování před klienty - pacienty

 • pojetí a cíle předmětu, obsah učiva
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci, protipožární ochrana
 • první pomoc při úrazech
 • legislativa v platném znění
 • plán a organizace výuky, přehled školních pracovišť 
 • požadavky na ochranné pracovní oděvy
 • pravidla chování při ošetřování klientů - pacientů
 • kritéria hodnocení žáků
 • školní dokumentace
 • seznámení s novými školními pracovišti

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Člověk a svět práce

- význam vzdělávání a celoživotního učení pro život, aby byl žák motivován k aktivnímu pracovnímu životu a k úspěšné kariéře

Základy geriatrie

5. ročník

Principy ošetřovatelské péče v geriatrii

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etické kodexy, kodexy zdravotnických pracovníků

Psychologie a komunikace

4. ročník

Zdravotnická psychologie

Ošetřovatelské postupy

1. ročník

Ošetřovatelský proces

Management ošetřovatelské péče
Dotace učebního bloku:   14
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • popíše organizaci a harmonogram práce v terénu, na ambulantím pracovišti, na psychiatrickém, geriatrickém oddělení, v zařízení pro osoby se zdravotním postižením
 • používá zdravotnickou dokumentaci
 • spolupracuje se členy zdravotnického týmu
 • komunikuje a vhodně používá zdravotnickou terminologii
 • dodržuje práva klientů - pacientů a handicapovaných
 • dodržuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci
 • používá platné ošetřovatelské standardy
 • dbá na estetickou úpravu svého zevnějšku a vystupování před klienty - pacienty
 • dovede posoudit vliv pracovních podmínek a povolání na své zdraví v dlouhodobé perspektivě a ví, jak by mohl kompenzovat jejich nežádoucí důsledky

 • Management ošetřovatelské péče na ambulantním pracovišti, v ordinacích specialistů a stomatologů, na pracovišti domácí péče
 • Management ošetřovatelské v zařízení pro osoby se zdravotním postižením a na odděleních malých klinických oborů

 

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Člověk a svět práce

seznamujeme žáka s reálnými podmínkami konkrétních pracovišť, harmonogramem práce, rozdělením kompetencí a nutností týmové práce

Základy geriatrie

5. ročník

Systém geriatrické péče v ČR

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etika, komunikace ve zdravotnictví, empatie

Psychologie a komunikace

4. ročník

Zdravotnická psychologie

Ošetřovatelské postupy

1. ročník

Ošetřovatelský proces

Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o pomůcky, úprava lůžka, péče o hygienu
Dotace učebního bloku:   14
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • srozumitelně edukuje klienty o zásadách zdravého spánku a odpočinku
 • aktivně uskutečňuje opatření k zajištění bezpečného a klidného spánku a odpočinku
 • respektuje přirozený stud nemocného a jeho sociokulturní specifika
 • respektuje při komunikaci přirozený stud a sociokulturní specifika nemocného
 • dodržuje zásady ošetřovatelské péče o staré a chronicky nemocné
 • využívá objektivizační metody hodnocení bolesti
 • používá platné ošetřovatelské standardy
 • používá zdravotnickou dokumentaci
 • vhodným způsobem komunikuje s pacienty,respektuje sociokulturní zvláštnosti a práva nemocných
 • používá vhodně měřící a objektivizační techniky za účelem objektivizace anamnestických údajů

 • péče o odpočinek, spánek a pohodlí nemocných
 • celodenní péče o staré nemocné klienty

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Základy geriatrie

5. ročník

Principy ošetřovatelské péče v geriatrii

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na interním oddělení

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na chirurgickém oddělení

Ošetřovatelské postupy

1. ročník

Lůžko a jeho úprava

Anglický jazyk

4. ročník

Body and mind/Tělo a duše

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná patologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná symptomatologie

Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o výživu
Dotace učebního bloku:   14
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • respektuje hygienické zásady při manipulaci se stravou
 • popíše alternativní způsoby příjmu potravy
 • dodržuje ošetřovatelské standardy pro zavodňování nemocných
 • umí nakrmit pacienta/klienta s nasogastrickou sondou
 • dodržuje ošetřovatelské standardy pro podávání stravy a hydrataci nemocných
 • respektuje hygicnické zásady při manipulaci se stravou
 • vymenujte diety dle druhu onemocnění
 • dokáže doporučit nemocným vhodné způsoby stravování vzhldem k základnímu onemocnění
 • popíše alternativní způsoby výživy
 • umí estavit a zajistit adekvátní pitný režim nemocných
 • ovládá zásady ošetřování PEG,NG a PEJ
 • umí ošetřit nemocného s NG sondou
 • dodržuje zásady ošetřovatelské péče při ošetřování nemocného s NG sondou

 • asistence při zavádění nasogastrické sondy, ošetřovatelská péče u nemocných s nasogastrickou sondou, jejunální sondou, perkutánní endoskopickou gastrostomií

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Člověk a životní prostředí

vedeme žáka k osvojení zásad zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví, aby dokázal aktivně používat zásady třídění odpadu ve zdravotnických zařízeních a v soukromí, k uvědomění si vztahu mezi životním prostředím, životním stylem a zdravím jedince a společnosti.

Základy geriatrie

5. ročník

Zásady pro jednání a komunikaci se starými nemocnými

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etika, komunikace ve zdravotnictví, empatie

Psychologie a komunikace

4. ročník

Zdravotnická psychologie

Klinická propedeutika

2. ročník

Léčebné metody

Ošetřovatelské postupy

2. ročník

Výživa

Základy geriatrie

5. ročník

Hodnocení funkčního potenciálu seniorů

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná patologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná symptomatologie

Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o vyprazdňování
Dotace učebního bloku:   21
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • používá platné ošetřovatelské standardy
 • respektuje přirozený stud nemocného a jeho sociokulturní specifika
 • respektuje při komunikaci přirozený stud a sociokulturní specifika nemocného
 • dodržuje ošetřovatelské standardy pro monitorování yprazdňování nemocných
 • vede záznam o vyprazdňování moče a stolice
 • dodržuje ošetřovatelské standardy upravující péči o nemocné s poruchou vyprazdňování stolice a standardy pro realizaci klyzmat
 • provádí jednotlivé druhy klyzmat
 • respektuje přirozený stud nemocného a jeho sociokulturní specifika
 • dodržuje ošetřovatelské standardy pro péči o inkontinentní nemocné
 • dkáže zvlit vhodné pomůcky pro inkontinentní nemocné
 • umí vysvětlit nemocnému účel a způsob používání pomůcek

 • sledování a záznam defekace a mikce, defekační reflex, edukace nemocných v oblasti vyprazdňování s ohledem na jejich sociokulturní zvláštnosti
 • péče o nemocné s poruchou vyprazdňování stolice, klyzma
 • péče o nemocné s inkontinencí a jinými poruchami vyprazdňování moče

 

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na urologickém oddělení

Teorie ošetřovatelství

5. ročník

Ošetřování geriatrických klientů

Učební praxe

4. ročník

Specifika péče o staré a chronicky nemocné

Klinická propedeutika

2. ročník

Léčebné metody

Ošetřovatelské postupy

1. ročník

Hygienická péče o děti a dospělé

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná patologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná symptomatologie

Sledování fyziologických funkcí
Dotace učebního bloku:   7
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • umí posoudit stav vědomí nemocných
 • dodržuje ošetřovatelské standardy pro měření fyziologických funkcí
 • rozpozná patologické hodnoty fyziologických funkcí a podnikne účelná opatření

 • zjišťování a posuzování stavu vědomí

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Základy geriatrie

5. ročník

Principy ošetřovatelské péče v geriatrii

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etika, komunikace ve zdravotnictví, empatie

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Desatero dobrého zdravotnického asistenta

Latinská terminologie

1. ročník

Latinská slovní zásoba

Ošetřovatelské postupy

2. ročník

Sledování fyziologických funkcí

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná patologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná symptomatologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Fyzikální vyšetření

Vizita
Dotace učebního bloku:   35
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • dodržuje ošetřovatelské standardy pro převazování a ošetřování akutních a chronických ran
 • pracuje asepticky a dodržuje zásady prevence vzniku a šíření nozokomiálních nákaz
 • charakterizuje moderní prostředky krytí ran
 • uplatňuje zásady ošetřování nemocných s imobilizačními obvazy
 • dokáže připravit klienty k rentgenologickému a izotopovému dokáže připravit pacienty k rentgenologickému a izotopovému vyšetření
 • podílí se na edukaci klientů k odpovědnosti za své zdraví

 • příprava nemocných a pomůcek k vizitě, asistence u vizity, přikládání obvazů, elastická bandáž
 • asistence při převazování a ošetřování akutních a chronických ran, péče o tracheostomii
 • ošetřování dětských a dospělých nemocných s imobilizačním obvazem

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Základy geriatrie

5. ročník

Principy ošetřovatelské péče v geriatrii

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etické kodexy, kodexy zdravotnických pracovníků

Ošetřovatelské postupy

1. ročník

Péče o pomůcky

Ošetřovatelské postupy

2. ročník

Sledování fyziologických funkcí

Klinická propedeutika

1. ročník

Fyzikální vyšetření

Klinická propedeutika

2. ročník

Vyšetřovací metody

Odběry biologického materiálu
Dotace učebního bloku:   35
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • dodržuje ošetřovatelské standardy pro odběry biologického materiálu na mikrobiologické, serologické, cytologické a histologické vyšetření
 • uplatňuje hygienicko- epidemiologické zásady provádění odběrů
 • komunikuje s nemocným a současně respektuje stud a sociokulturní specifika
 • dokáže popsat specifika odběrů biologického materiálu u dětí
 • umí správně provádět odběry biologického materiálu pod přímým odborným dohledem
 • edukuje klienty o významu a průběhu jednotlivých typů odběrů

 • příprava dokumentace, pomůcek, klienta pacienta a prostředí k odběru krve na sedimentaci a hematologické vyšetření, odběr žilní krve pod přímým odborným dohledem,hygienicko-epidemiologické zásady odběrů
 • příprava dokumentace, pomůcek, klienta a prostředí k odběru biologického materiálu na biochemické vyšetření a jeho realizace,  odběr kapilární, žilní krve pod přímým vedením, odborným dohledem;  hygienicko-epidemiologické zásady odběrů

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Informační a komunikační technologie

vedeme žáka k práci s počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií, aby dokázal pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením, učíme jej používat nové aplikace, získávat informace z otevřených zdrojů, zejména s využitím celosvětové sítě Internet, pracovat s informacemi z různých zdrojů, nesenými na různých médiích /tištěných, elektronických, audiovizuálních/, a to s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií, k uvědomění si nutnosti posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů, aby dokázal kriticky přistupovat k získaným informacím, aby byl mediálně gramotný.

Základy geriatrie

5. ročník

Principy ošetřovatelské péče v geriatrii

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etické kodexy, kodexy zdravotnických pracovníků

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etika, komunikace ve zdravotnictví, empatie

Latinská terminologie

1. ročník

Latinská slovní zásoba

Ošetřovatelské postupy

1. ročník

Péče o pomůcky

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná patologie

Podávání léků
Dotace učebního bloku:   14
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • dodržuje ošetřovatelské standardy pro podávání léků dětem, mládeži , dospělým, seniorům, cizincům a nemocným s handicapem
 • zná a dodržuje ošetřovatelské postupy při podávání leků kůží, do dutin /oko, nos, ucho,konečník/
 • instruuje nemocného o výnamu dodržování zásad pro užívání jednotlivých lékových skupin
 • komunikuje s nemocným adekvátně vzhledem k jejich věku a onemocnění

 • podávání léků zažívacím ústrojím, sledování zdravotního stavu klientů - pacientů při podávání či aplikaci, sledování účinku léků po jejich podání
 • podávání léků kůží, do dutin/oko, ucho, nos, konečník/, zásady manipulace s pomůckami pro podávání a aplikaci léků

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Klinická propedeutika

2. ročník

Léčebné metody

Teorie ošetřovatelství

3. ročník

Multikulturní ošetřovatelství

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na interním oddělení

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na chirurgickém oddělení

Psychologie a komunikace

4. ročník

Zdravotnická psychologie

Klinická propedeutika

1. ročník

Obecná patologie

Aplikace léků injekcemi, infuze
Dotace učebního bloku:   35
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • dodržuje ošetřovatelské standardy pro aplikaci léků pod kůži a do svalu
 • monitoruje zdravotní stav nemocných v průběhu aplikace injekcí
 • popíše nejčastější lékové skupiny určené k aplikaci pod kůži, do svalů

 

 • příprava pomůcek, injekčních roztoků, prostředía nemocného k aplikaci injekcí pod kůži a jejich realizace
 • příprava pomůcek, injekčních roztoků, prostředí a nemocného k aplikaci injekcí do svalu a jejich realizace
 • Příprava pomůcek, prostředí, nemocných a asistence při aplikaci nitrožilních injekcí
 • Příprava pomůcek, prostředí, nemocných a asistence při aplikaci infuzí, péče po infuzi

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Základy geriatrie

5. ročník

Zásady pro jednání a komunikaci se starými nemocnými

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etika, komunikace ve zdravotnictví, empatie

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na interním oddělení

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na chirurgickém oddělení

Teorie ošetřovatelství

5. ročník

Ošetřování geriatrických klientů

Ošetřovatelské postupy

1. ročník

Péče o pomůcky

Psychická a fyzická aktivizace, edukace
Dotace učebního bloku:   14
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • uplatňuje základní i alternativní metody psychické i fyzické aktivizace jednotlivých kategorií pacientů - klientů
 • respektuje zásady aktivizace vzhledem k používané technice i konkrétní situaci klienta - pacienta
 • vhodným způsobem klienty edukuje o významu aktivizace
 • zohledňuje specifika péče o staré a chronicky nemocné pacienty při práci
 • respektuje socioklulturní zvláštnosti a práva nemocných
 • respektuje zásady aktivizace vzhledem k používané technice i konkrétní situaci klienta - pacienta
 • vhodným způsobem klienty edukuje o významu aktivizace
 • nabízí alternativní způsoby aktivizace
 • komunikuje vhodným způsobem s pacienty,respektuje sociokulturní zvláštnosti a práva nemocných
 • uplatňuje základní i alternativní metody psychické i fyzické aktivizace jednotlivých kategorií nemocných
 • podílí se na edkaci nemocných k odpovědnosti za své zdraví

 • metody a zásady psychické aktivizace dospělých,seniorů, cizinců a handicapovaných klientů
 • metody a zásady fyzické a psychické aktivizace, edukace dětí a mládeže

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Občan v demokratické společnosti

vedeme žáka k sebeodpovědnosti , aby měl vhodnou míru sebevědomí a schopnosti morálního úsudku, aby dokázal jednat s lidmi různých věkových kategorií, seniory a mentálně postiženými nemocnými, diskutoval o intimních otázkách a chránil materiální hodnoty.

Základy geriatrie

5. ročník

Aktivizace a edukace seniorů

Základy geriatrie

5. ročník

Zásady pro jednání a komunikaci se starými nemocnými

Teorie ošetřovatelství

3. ročník

Multikulturní ošetřovatelství

Teorie ošetřovatelství

5. ročník

Ošetřování geriatrických klientů

Klinická propedeutika

2. ročník

Léčebné metody

Ošetřovatelské postupy

2. ročník

Sledování fyziologických funkcí

Základy geriatrie

5. ročník

Aktivizace a edukace seniorů

Základy geriatrie

5. ročník

Zásady pro jednání a komunikaci se starými nemocnými

Příjem, překlad, propuštění, péče o staré a chronicky nemocné
Dotace učebního bloku:   14
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • dodržuje zásady ošetřovatelské péče o staré a chronicky nemocné
 • zná specifika péče o staré a chronicky nemocné pacienty a umí je při práci zohlednit
 • zná a dodržuje standardy ošetřovatelské péče při příjmu, překladu a propuštění dětí, dospělých, cizinců a handicapovaných pacientů
 • dokáže pracovat s dokumentací
 • zná a dodržuje práva nemocných
 • umí komunikovat s dětmi, dospělými, cizinci a handicapovanými pacienty

 • Příjem, překlad a propuštění dětí, dospělých, cizinců a handicapovaných pacientů, dokumentace, komunikativní dovednosti,práva pacientů

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Občan v demokratické společnosti

vedeme žáka k sebeodpovědnosti , aby měl vhodnou míru sebevědomí a schopnosti morálního úsudku, aby dokázal jednat s lidmi různých věkových kategorií, seniory a mentálně postiženými nemocnými, diskutoval o intimních otázkách a chránil materiální hodnoty.

Informační a komunikační technologie

Základy geriatrie

5. ročník

Principy ošetřovatelské péče v geriatrii

Základy geriatrie

5. ročník

Kvalita života ve stáří

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na interním oddělení

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na chirurgickém oddělení

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na urologickém oddělení

Specifika péče o staré a chronicky nemocné
Dotace učebního bloku:   14
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • dodržuje práva klientů - pacientů a handicapovaných
 • používá platné ošetřovatelské standardy
 • zohledňuje specifika péče o staré a chronicky nemocné pacienty při práci
 • respektuje socioklulturní zvláštnosti a práva nemocných
 • účelně spolupracuje se členy ošetřovatelského týmu
 • dodržuje zásady ošetřovatelského procesu při ošetřování klientů na interním oddělení
 • uplatňuje zásady ošetřovatelského procesu při ošetřování klientů na chirurgickém oddělení
 • orientuje se v etiopatogenezi, diagnostice a léčbě klinických onemocnění
 • specifikuje zvláštnosti ošetřovatelského procesu a postupů ošetřovatelské péče v klinických oborech a v komunitní péči
 • dodržuje zásady ošetřovatelské péče o staré a chronicky nemocné
 • zohledňuje specifika ošetřovatelské péče o psychiatricky nemocné a klienty se zdravotním postižením
 • aktivně vyhledává a saturuje potřeby pacientů - klientů na chirurgickém nebo interním oddělení
 • charakterizuje uplatňování zásad ošetřovatelské péče na dětském, psychiatrickém, geriatrickém a gynekologickém oddělení
 • dokáže pracovat s dokumentací
 • zná a dodržuje práva nemocných
 • umí komunikovat se starými a chronicky nemocnými

 • ošetřovatelská péče o staré a chronicky nemocné pacienty

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Základy geriatrie

5. ročník

Principy ošetřovatelské péče v geriatrii

Základy geriatrie

5. ročník

Kvalita života ve stáří

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na interním oddělení

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Specifika ošetřovatelské péče na chirurgickém oddělení

Učební praxe

4. ročník

Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o vyprazdňování

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
 • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
 • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
 • s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky
 • využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
 • sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí
 • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace
 • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
 • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
 • účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 • zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata
 • dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)
 • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Personální a sociální kompetence
 • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
 • stanovovat si cíle a priority podle svých osobních schopností, zájmové a pracovní orientace a životních podmínek
 • reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 • mít odpovědný vztah ke svému zdraví, pečovat o svůj fyzický i duševní rozvoj, být si vědomi důsledků nezdravého životního stylu a závislostí
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní
 • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 • přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
 • podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
 • dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 • jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
 • uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
 • zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
 • chápat význam životního prostředí pro člověka a jednat v duchu udržitelného rozvoje
 • uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
 • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
 • mít reálnou představu o pracovních, platových a jiných podmínkách v oboru a o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky a umět je srovnávat se svými představami a předpoklady
 • umět získávat a vyhodnocovat informace o pracovních i vzdělávacích příležitostech, využívat poradenských a zprostředkovatelských služeb jak z oblasti světa práce, tak vzdělávání
 • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
 • znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
 • rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostředí, svými předpoklady a dalšími možnostmi
Matematické kompetence
 • správně používat a převádět běžné jednotky
 • používat pojmy kvantifikujícího charakteru
 • provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
 • nacházet vztahy mezi jevy a předměty při řešení praktických úkolů, umět je vymezit, popsat a správně využít pro dané řešení
 • číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
 • aplikovat znalosti o základních tvarech předmětů a jejich vzájemné poloze v rovině i prostoru
 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
 • pracovat s běžným základním a aplikačním programovým vybavením
 • učit se používat nové aplikace
 • komunikovat elektronickou poštou a využívat další prostředky online a offline komunikace
 • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
 • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní

Odborné kompetence

Provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče
 • sledovali fyziologické funkce a stav pacientů, zaznamenávali je do dokumentace, pečovali o vyprazdňování
 • prováděli komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin
 • rozdělovali stravu pacientům podle diet a dbali na jejich dodržování, dohlíželi na dodržování pitného režimu
 • zajišťovali aplikaci tepla a chladu
 • prováděli rehabilitační ošetřování, včetně prevence poruch mobility
 • prováděli nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta
 • podíleli se na zajištění herních aktivit dětí
 • podíleli se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků
 • podíleli se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla
Poskytovat základní ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře
 • podávali léčebné přípravky, s výjimkou aplikace nitrožilně a do epidurálních katétrů a intramuskulárních injekcí u novorozenců a dětí do 3 let věku
 • odebírali biologický materiál, prováděli vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitavními metodami (diagnostickými proužky)
 • zaváděli a udržovali kyslíkovou terapii
 • podíleli se na ošetření akutní a chronické rány
 • připravovali pacienty k diagnostickým nebo léčebným výkonům, podle rozhodnutí lékaře, všeobecné sestry nebo porodní asistentky při nich asistovali, poskytovali ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich
 • podíleli se na činnostech spojených s přijetím, přemisťováním, propuštěním a úmrtím pacientů
 • pracovali se zdravotnickou dokumentací
Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • osvojili si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami (monitory, displeji apod.), rozpoznali možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a byli schopni zajistit odstranění závad a možných rizik
 • znali systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uměli uplatňovat nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • chápali kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 • dodržovali stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
 • dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)
Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
 • zvažovali při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
 • efektivně hospodařili s finančními prostředky
 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí