Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební osnovy

4. ročník


Psychologie a komunikace


1  týdně, P
Zdravotnická psychologie
Dotace učebního bloku:   28
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • je si vědom psychosomatické jednoty lidského organismu
 • akceptuje individuální rozdíly klientů při adaptaci na nemoc
 • uplatňuje individuální přístup k nemocným s respektováním jejich osobnosti, věku, potřeb, sociokulturních a jiných zvláštností
 • zná a dodržuje práva pacientů
 • pomáhá klientům překonávat problémy spojené s nemocí a udržovat kontakt s vnějším prostředím
 • vysvětlí pojmy hospitalismus, adaptace na nemoc, nemocniční prostředí
 • objasní důsledky hospitalismu
 • charakterizuje psychologické, filozofické a etické aspekty umírání a smrti v přístupu k umírajícím a pozůstalým
 • rozpozná projevy, monitoruje a pomáhá řešit bolest, strach a úzkost klienta/pacienta
 • demonstruje pozitivní vztah nemocný/zdravotník
 • uvede příklady vlivu a působení estetiky prostředí na psychiku klienta/pacienta
 • dodržuje zásady zdravotnické etiky a společenského chování
 • vyčte zásady produktivní komunikace s pacientem
 • je si vědom důležitosti naslouchání a umění naslouchat
 • používá vhodně kladení otázek, chápe výhody a nevýhody jednotlivých typů otázek pro produktivní komunikaci
 • demonstruje techniky zrcadlení, parafrázování a sumarizování v efektivní komunikaci
 • ukáže na příkladu komunikaci s nejčastějšími typy obtížných klientů
 • rozliší význam pojmů evalvace a devalvace a jejich důsledky
 • identifikuje manipulativní a agresivní chování a ví, jak se zachovat
 • popíše základní asertivní práva a umí použít některé asertivní komunikační techniky
 • vhodně komunikuje a spolupracuje v rámci kolektivu a v kontaktu s nadřízenými na příkladech
 • respektuje zásady komunikace se smyslově, tělesně i mentálně handicapovanými
 • využívá na příkladu získané komunikační dovednosti při řešení situačních scének v komunikaci s klientem, dítětem, rodiči, s příbuznými klienta
 • demonstruje získané komunikační dovednosti při provádění odborných výkonů
 • komunikuje s pacienty vhodným způsobem s ohledem na jejich věk, osobnost a zdravotní stav a s vědomím respektování národnostních, náboženských, jazykových a jiných odlišností, zejména vlivu sociokulturního prostředí

 • vliv nemoci, zdravotního postižení na psychiku člověka, psychosomatické a somatopsychické vztahy
 • adaptace na nemoc
 • subjektivní prožívání nemoci, jeho modifikace kulturou
 • adaptace na hospitalizaci, hospitalismus, kulturní specifika
 • psychologie bolesti, strachu, úzkosti
 • psychologie jedince se zdravotním postižením
 • psychologie umírání a smrti
 • formování vztahu nemocný – zdravotnický pracovník
 • psychologie čekárny, ordinace a nemocničního prostředí
 • etika zdravotnického pracovníka, profesionální chování, profesionální deformace
 • psychoterapie v práci zdravotníka
 • produktivní a neproduktivní přístup zdravotníka ke klientovi, respektování práv nemocných, iatrogenie
 • rozhovor ve zdravotnickém prostředí, komunikační bariéry
 • základní podmínky produktivní (efektivní) komunikace
 • specifické produktivní komunikační techniky a dovednosti – naslouchání, podněcování, kladení otázek, zrcadlení (reflexe), mlčení, parafrázování, sumarizování
 • poruchy komunikace, komunikace s obtížným klientem
 • evalvující a devalvující chování, nácvik evalvující komunikace s klientem
 • nácvik empatické komunikace
 • manipulativní, agresivní, pasivní a asertivní chování
 • nácvik základních asertivních komunikačních technik (gramofonová deska, otevřené dveře, přijímání komplimentu, asertivní odmítání)
 • kontakt a komunikace se spolupracovníky a nadřízenými
 • nácvik komunikace s klientem s komunikační bariérou- komunikace se smyslově, tělesně a mentálně handicapovanými, komunikace s klientem s bolestí
 • nácvik rozhovoru s klientem s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti
 • komunikace s dítětem a jeho rodiči
 • nácvik komunikace s příbuznými klienta
 • zvláštnosti komunikace v přístupu k cizincům a příslušníkům národnostních menšin s ohledem na sociokulturní specifika

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Občan v demokratické společnosti

Žák zná, chápe a respektuje práva pacientů - dětí, mladistvých, dospělých, seniorů a cizinců.

Základy geriatrie

5. ročník

Zásady pro jednání a komunikaci se starými nemocnými

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etické kodexy, kodexy zdravotnických pracovníků

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etika, komunikace ve zdravotnictví, empatie

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Etika oznamování diagnózy

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Problematika eutanazie, vegetativní stavy a život udržující léčba

Etika ve zdravotnictví

5. ročník

Desatero dobrého zdravotnického asistenta

Klinická propedeutika

1. ročník

Zdraví a nemoc

Učební praxe

4. ročník

Úvod do předmětu Učební praxe

Učební praxe

4. ročník

Management ošetřovatelské péče

Učební praxe

4. ročník

Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o výživu

Klinická propedeutika

2. ročník

Léčebné metody

Teorie ošetřovatelství

2. ročník

Ošetřování nemocného s bolestí

Teorie ošetřovatelství

3. ročník

Multikulturní ošetřovatelství

Teorie ošetřovatelství

4. ročník

Ošetřovatelská péče u klienta s chorobami oběhového systému

Teorie ošetřovatelství

5. ročník

Ošetřování geriatrických klientů

Teorie ošetřovatelství

5. ročník

Specifika ošetřovatelské péče u klienta s onkolgickým onemocněním

Základy geriatrie

5. ročník

Úvod do geriatrie

Základy geriatrie

5. ročník

Fyziologie stárnutí

Základy geriatrie

5. ročník

Principy ošetřovatelské péče v geriatrii

Klinická propedeutika

2. ročník

Vyšetřovací metody

Učební praxe

4. ročník

Podávání léků

Komunikace a řešení modelových situací souvisejících s hledáním zaměstnání
Dotace učebního bloku:   6
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • předvede na ukázce základy správného jednání, chování a komunikace při ucházení se o zaměstnání na úřadu práce a při osobním jednání s potencionálním zaměstnavatelem

 • reakce na inzerát
 • účast v konkurzu
 • jednání na úřadu práce
 • osobní prezentace
 • kultura vystupování a chování uchazeče o zaměstnání (jednání s potenciálním zaměstnavatelem, přijímací pohovory, výběrová řízení, nácvik konkrétních situací)

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Člověk a svět práce

Žák získá znalosti a dovednosti k uplatnění na trhu práce. Naučí se prezentovat své přednosti. Získá motivaci k aktivnímu pracovnímu životu.

Informační a komunikační technologie

Žák je schopen pomocí informačních a komunikačních technologií vyhledat pracovní příležitosti ve svém oboru a využít tyto technologie k prezentaci své osoby a k jednání s potencionálním zaměstnavatelem.

Český jazyk a literatura

2. ročník

Administrativní styl

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
 • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
 • s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky
Kompetence k řešení problémů
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
 • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 • účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
Personální a sociální kompetence
 • reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 • podněcovat práci týmu vlastními návrhy na zlepšení práce a řešení úkolů, nezaujatě zvažovat návrhy druhých
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
 • uvědomovat si – v rámci plurality a multikulturního soužití – vlastní kulturní, národní a osobnostní identitu, přistupovat s aktivní tolerancí k identitě druhých
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
Matematické kompetence
 • číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií