Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební osnovy

4. ročník


Občanská nauka


1  týdně, P
Globální problémy
Dotace učebního bloku:   12
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • diskutuje o problematice terorismu
 • popíše rozčlenění soudobého světa na civilizační sféry a civilizace
 • vysvětlí, s jakými konflikty a problémy se potýká soudobý svět, jak jsou řešeny, debatuje o jejich možných perspektivách
 • popíše sociální nerovnost a chudobu ve vyspělých demoktaciích, uvede postupy, jimiž lze do jisté míry řešit sociální problémy

 • rozmanitost soudobého světa:
 • globální problémy světa
 • globalizace
 • konflikty v soudobém světě,
 • bezpečnost na počátku 21. století
 • pomoc rozvojovým zemím

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Občan v demokratické společnosti

učí žáka hlouběji porozumět současnému dění, uvědomit si propojenost světa a vlastní globální odpovědnost

Informační a komunikační technologie

práce s informacemi

Člověk a životní prostředí

žák je veden k tomu, aby porozuměl souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji;

Dějepis a teorie kultury

4. ročník

První polovina 20. století

Dějepis a teorie kultury

4. ročník

Druhá polovina 20. stol.

Společenskovědní seminář

5. ročník

Občan, Evropa, mezinárodní společenství a svět

Český jazyk a literatura

3. ročník

Publicistický styl

Filozofie
Dotace učebního bloku:   12
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • vysvětlí, jaké otázky řeší filozofie
 • orientuje se v historickém vývoji filozofie
 • diskutuje o praktických filozofických a etických otázkách, s nimiž se v životě setkává (z vlastního života, z literatury, z mediálních kauz)
 • dovede používat vybraný pojmový aparát, který byl součástí učiva

 • stručný přehled dějin filozofie
 • význam filozofie v životě člověka
 • smysl filozofie pro řešení životních situací
 • filozofické disciplíny
 • lidské poznání a problém pravdy

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Občan v demokratické společnosti

žák je připraven klást si základní filozofické otázky a hledat na ně odpovědi a řešení

Dějepis a teorie kultury

4. ročník

Novověk – 19. stol.

Dějepis a teorie kultury

4. ročník

První polovina 20. století

Dějepis a teorie kultury

4. ročník

Druhá polovina 20. stol.

Etika
Dotace učebního bloku:   10
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • vysvětlí, proč jsou lidé ze své názory, postoje a jednání odpovědni jiným lidem
 • diskutuje o etických otázkách lidského svědomí, viny, odplaty, spravedlnosti
 • dovede pracovat s jemu obsahově a formálně dostupnými texty

 • etika a její předmět, základní pojmy etiky
 • mravní hodnoty a normy, mravní rozhodování a odpovědnost
 • základní mravní povinnosti člověka
 • lidské jednání, pojem viny, svědomí, odplaty, spravedlnosti
 • svobodná vůle a lidská činnost
 • životní postoje a hodnotová orientace, člověk mezi touhou po vlastním štěstí a angažováním se pro obecné dobro a pro pomoc jiným lidem

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Občan v demokratické společnosti

žák je veden k tomu, aby byl připraven klást si základní existenční otázky, dovedl jednat s lidmi, diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách, hledat kompromisní řešení, byl ochoten se angažovat nejen pro vlastní prospěch, ale i pro veřejné zájmy a ve prospěch jiných lidí

Teorie ošetřovatelství

1. ročník

Pacient a nemocniční prostředí

Psychologie a komunikace

2. ročník

Základy komunikace a jednání s lidmi

Psychologie a komunikace

3. ročník

Náročné životní situace a jejich vliv na psychiku člověka

Psychologie a komunikace

2. ročník

Obecná psychologie a psychologie osobnosti

Základy geriatrie

5. ročník

Principy ošetřovatelské péče v geriatrii

Základy geriatrie

5. ročník

Zásady pro jednání a komunikaci se starými nemocnými

Základy geriatrie

5. ročník

Kvalita života ve stáří

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
 • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 • znát možnosti svého dalšího vzdělávání, zejména v oboru a povolání
Kompetence k řešení problémů
 • uplatňovat při řešení problémů různé metody myšlení (logické, matematické, empirické) a myšlenkové operace
 • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
 • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
Personální a sociální kompetence
 • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
 • reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
 • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 • přispívat k vytváření vstřícných mezilidských vztahů a k předcházení osobním konfliktům, nepodléhat předsudkům a stereotypům v přístupu k druhým
Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • jednat odpovědně, samostatně a iniciativně nejen ve vlastním zájmu, ale i ve veřejném zájmu
 • uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
 • mít přehled o možnostech uplatnění na trhu práce v daném oboru; cílevědomě a zodpovědně rozhodovat o své budoucí profesní a vzdělávací dráze
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií
 • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní