Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební osnovy

4. ročník


Německý jazyk


2  týdně, V
Wiederholung/Opakování
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • sdělí a zdůvodní svůj názor
 • přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem
 • uplatňuje různé techniky čtení textu
 • používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

 • opakování učiva 3. ročníku:
 • préteritum a perfektum pravidelných i nepravidelných sloves
 • vedlejší věty
 • předložkové vazby
 • tázací zájmenná příslovce
 • konjunktiv II
 • opisná forma würde+infinitiv
 • Gefühle und Emotionen//Pocity a emoce
  Dotace učebního bloku:   18
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • formuluje rady a vyjadřuje přepoklady za použití podmiňovacího způsobu
  • vypráví o emocích, formuluje rady

  • konjunktiv II: opisný tvar würde + infinitiv
  • konjunktiv II sloves nepravidelných
  • konjunktiv II sloves sein, haben, werden
  • konjunktiv II způsobových sloves
  • vztažné věty
  • jazykové funkce: obraty při vyjádření zklamání a naděje

  Fantasien, Träume, Wünsche/Plány, sny a předpoklady
  Dotace učebního bloku:   18
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • vyjádří předpoklad/přání týkající se současnosti i budoucnosti
  • napíše delší písemný útvar formální dopis

  • předložkové vazby sloves
  • tázací zájmenná příslovce

  Events/Cestování, turistika
  Dotace učebního bloku:   18
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • rozumí textům s informacemi o světových událostech
  • vypráví o činnostech/událostech s použitím trpného rodu
  • požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení
  • uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí

  • trpný rod (pasivum)
  • vyjádření původce děje
  • všeobecný podmět man
  • příčestí přítomné a minulé
  • tvoření příčestí
  • příčestí jako rozvitý přívlastek
  • komunikační situace: získávání a předávání informací 
  • jazykové funkce: vyjádření žádosti, objednávka služby

  Sprechen Sie Denglisch?/ Anglicismy v současné němčině
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • rozumí argumentům pro a proti a formuluje je
  • cituje tiskové informace a názory v nich obsažené

 • zájmena neurčitá
 • podstatná jména přijatá z angličtiny
 • slovní zásoba a její tvoření
 • Deutsch im Krankenhaus/Němčina v nemocnici
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru
  • zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se známého tématu

  • komunikace s pacientem
  • používání odborné terminologie

  (ABI)Fertigkeitstraining/Cílený nácvik k nové maturitě
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • ověří si i sdělí získané informace písemně
  • používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek

  • produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod.
  • produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky

  Klíčové kompetence

  Kompetence k učení
  • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
  • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
  • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
  Kompetence k řešení problémů
  • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
  Komunikativní kompetence
  • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
  • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
  • účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
  • zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata
  • dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
  • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)
  • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
  • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
  • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro pracovní uplatnění dle potřeb a charakteru příslušné odborné kvalifikace (např. porozumět běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě)
  • chápat výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, být motivováni k prohlubování svých jazykových dovedností v celoživotním učení
  Personální a sociální kompetence
  • reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
  • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
  • přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
  Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
  • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah
  Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám
  Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
  • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet