Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební osnovy

4. ročník


Matematika


1  týdně, P
Posloupnosti a jejich využití
Dotace učebního bloku:   8
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce
 • určí posloupnost: vzorcem pro n-tý člen, výčtem prvků, graficky
 • rozliší aritmetickou a geometrickou posloupnost
 • provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky
 • vysvětlí posloupnost jako zvláštní případ funkce
 • provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí a orientuje se v základních pojmech finanční matematiky

 • zadání posloupnosti vzorcem pro n-tý člen
 • grafické znázornění posloupnosti
 • aritmetická posloupnost
 • geometrická posloupnost
 • finanční matematika (jednoduché a složené úrokování, střádání peněz, splácení úvěru)

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika v praktických úlohách
Dotace učebního bloku:   12
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez opakování
 • počítá s faktoriály a kombinačními čísly
 • určí pravděpodobnost náhodného jevu kombinatorickým postupem
 • užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a relativní četnost, variační rozpětí
 • čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými údaji
 • užívá vztahy pro počet variací, permutací a kombinací bez opakování
 • počítá s faktoriály a kombinačními čísly
 • určí pravděpodobnost náhodného jevu kombinatorickým postupem
 • užívá pojmy: statistický soubor, absolutní a relativní četnost, variační rozpětí
 • čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými údaji

 • variace, permutace a kombinace bez opakování
 • kombinační čísla, binomická věta
 • náhodný jev a jeho pravděpodobnost, nezávislost jevů
 • základy statistiky (aritmetický průměr, modus, medián, rozptyl, odchylka), grafické znázornění statistického souboru

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Člověk a svět práce

žák pracuje s informacemi, vyhledává je, vyhodnocuje a využívá je

Informační a komunikační technologie

žák zapisuje a zakresluje výsledky úloh pomocí počítačové techniky

Analytická geometrie v rovině
Dotace učebního bloku:   14
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • provádí operace s vektory (součet vektorů, násobení vektorů reálným číslem, skalární součin vektorů)
 • řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek
 • užívá různá analytická vyjádření přímky
 • provádí operace s vektory (součet vektorů, násobení vektorů reálným číslem, skalární součin vektorů)
 • řeší analyticky polohové a metrické vztahy bodů a přímek
 • užívá různá analytická vyjádření přímky

 • vektory
 • přímka a její analytické vyjádření

Klíčové kompetence

Matematické kompetence
 • provádět reálný odhad výsledku řešení dané úlohy
 • číst a vytvářet různé formy grafického znázornění (tabulky, diagramy, grafy, schémata apod.)
 • efektivně aplikovat matematické postupy při řešení různých praktických úkolů v běžných situacích
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií