Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební osnovy

4. ročník


Dějepis a teorie kultury


0+1  týdně, P
Novověk – 19. stol.
Dotace učebního bloku:   6
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • popíše evropskou koloniální expanzi
 • vysvětlí rozdělení světa v důsledku koloniální expanze a rozpory mezi velmocemi
 • vysvětlí úlohu umění pro rozvoj estetického cítění člověka
 • orientuje se v základních uměleckých směrech, což dokládá identifikací ukázek
 • dokáže zařadit typická díla k jednotlivým uměleckým slohům a do příslušných historických období
 • na konkrétních památkách charakterizuje typické znaky jednotlivých slohů
 • zhodnotí význam uměleckého slohu
 • vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl
 • samostatně vyhledává informace z této oblasti
 • uvědomuje si nutnost ochrany kulturních hodnot

 • opakování
 • umělecké slohy (románský, gotika, renesance, baroko...)  
 • evropská koloniální expanze

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Občan v demokratické společnosti

pochopí problémy při formování občanské společnosti, bude si vážit občanských svobod, uvědomí si snahy českého národa o emancipaci v rámci monarchie a problémy česko - německého soužití

Občanská nauka

4. ročník

Filozofie

Občanská nauka

2. ročník

Kultura a společnost

První polovina 20. století
Dotace učebního bloku:   16
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • popíše první světovou válku a objasní významné změny ve světě po válce
 • charakterizuje první Československou republiku a srovná její demokracii se situací za tzv. druhé republiky (1938–39), objasní vývoj česko-německých vztahů
 • vysvětlí projevy a důsledky velké hospodářské krize
 • charakterizuje fašismus a nacismus; srovná nacistický a komunistický totalitarismus
 • popíše mezinárodní vztahy v době mezi první a druhou světovou válkou, objasní, jak došlo k dočasné likvidaci ČSR
 • objasní cíle válčících stran ve druhé světové válce, její totální charakter a její výsledky, popíše válečné zločiny včetně holocaustu

 • vztahy mezi velmocemi: rozdělení světa, pokus o jeho revizi Velkou válkou (= první světová válka) české země za světové války, první odboj
 • poválečné uspořádání Evropy a světa, vývoj v Rusku
 • demokracie a diktatura: Československo v meziválečném období, autoritativní a totalitní režimy, nacismus v Německu a komunismus v Rusku a SSSR
 • velká hospodářská krize, mezinárodní vztahy ve 20. a 30.letech, růst napětí a cesta k válce
 • druhá světová válka, Československo za války, druhý čs. odboj, válečné zločiny včetně holocaustu, důsledky války

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Občan v demokratické společnosti

uvědomí si příčiny první a druhé světové války jako mocenského střetu mezi velmocemi, pochopí shodné rysy dvou totalitních režimů (komunismu a fašismu), bude veden k tomu, aby si vážil hodnot demokracie

Informační a komunikační technologie

využití poznatků z IKT k získávání informací a tvorbě prezentací

Člověk a životní prostředí

posoudí změny, které nastaly vlivem rozvoje průmyslu i světových válek

Občanská nauka

2. ročník

Demokracie

Občanská nauka

2. ročník

Politické subjekty

Občanská nauka

4. ročník

Globální problémy

Občanská nauka

3. ročník

Mezinárodní vztahy

Občanská nauka

4. ročník

Filozofie

Občanská nauka

2. ročník

Kultura a společnost

Druhá polovina 20. stol.
Dotace učebního bloku:   12
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • objasní uspořádání světa po druhé světové válce a důsledky pro Československo
 • popíše projevy a důsledky studené války
 • charakterizuje komunistický režim v ČSR v jeho vývoji a v souvislostech se změnami v celém komunistickém bloku
 • popíše vývoj ve vyspělých demokraciích a vývoj evropské integrace
 • popíše dekolonizaci a objasní problémy třetího světa
 • vysvětlí rozpad sovětského bloku
 • uvede příklady úspěchů vědy a techniky ve 20. století
 • orientuje se v historii svého oboru – uvede její významné mezníky a osobnosti, vysvětlí přínos studovaného oboru pro život lidí
 • charakterizuje umění 20. století na jeho typických ukázkách

 • svět v blocích – poválečné uspořádání v Evropě a ve světě, studená válka
 • poválečné Československo; komunistická diktatura v Československu a její vývoj
 • demokratický svět, USA – světová supervelmoc
 • sovětský blok, SSSR – soupeřící supervelmoc
 • třetí svět a dekolonizace
 • konec bipolarity Východ- Západ
 • vybrané ukázky umění 20. století
 • historie ošetřovatelství (viz jednotlivé odborné předměty)

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Občan v demokratické společnosti

srovnání vývoje v demokratických a totalitních režimech, uvědomění si nutnosti demokratického vývoje a nutnosti zapojit se aktivně do života občanské společnosti

Informační a komunikační technologie

využití poznatků z IKT k získávání informací a tvorbě prezentací

Člověk a životní prostředí

žák je veden k tomu, aby si na příkladech globálních problémů uvědomil nutnost chovat se k životnímu prostředí odpovědně a v duchu udržitelného rozvoje

Občanská nauka

2. ročník

Demokracie

Občanská nauka

2. ročník

Politické subjekty

Občanská nauka

4. ročník

Globální problémy

Občanská nauka

3. ročník

Mezinárodní vztahy

Občanská nauka

4. ročník

Filozofie

Občanská nauka

2. ročník

Kultura a společnost

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
 • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
 • sledovat a hodnotit pokrok při dosahování cílů svého učení, přijímat hodnocení výsledků svého učení ze strany jiných lidí
Kompetence k řešení problémů
 • volit prostředky a způsoby (pomůcky, studijní literaturu, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
Komunikativní kompetence
 • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
Personální a sociální kompetence
 • posuzovat reálně své fyzické a duševní možnosti, odhadovat důsledky svého jednání a chování v různých situacích
 • ověřovat si získané poznatky, kriticky zvažovat názory, postoje a jednání jiných lidí
 • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
 • přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • dodržovat zákony, respektovat práva a osobnost druhých lidí (popř. jejich kulturní specifika), vystupovat proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci
 • jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, přispívat k uplatňování hodnot demokracie
 • zajímat se aktivně o politické a společenské dění u nás a ve světě
 • uznávat hodnotu života, uvědomovat si odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost při zabezpečování ochrany života a zdraví ostatních
 • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • získávat informace z otevřených zdrojů, zejména pak s využitím celosvětové sítě Internet
 • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
 • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní