Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební osnovy

4. ročník


Český jazyk a literatura


2  týdně, P
Procvičování pravopisu, jazykové rozbory
Dotace učebního bloku:   4
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • uplatňuje poznatky z jazykové normy

 • VJR
 • procvičování pravopisu

Stylová diferenciace češtiny
Dotace učebního bloku:   8
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • uplatňuje poznatky z jazykové normy
 • rozpozná funkční styl; vyšší a nižší stylové vyjádření
 • používá vhodné jazykové prostředky vzhledem ke komunikační situaci

 • funkční stylová diferenciace
 • vyšší a nižší stylové vyjádření
 • grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů

Jazyková a stylizační cvičení
Dotace učebního bloku:   15
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • orientuje se ve výstavbě textu
 • odhaluje a opravuje skladební a jiné nedostatky
 • samostatně zpracovává informace

 • získávání informací z textu, jejich třídění a hodnocení
 • práce s různými příručkami pro školu a veřejnost
 • druhy a žánry textu

Odborný styl
Dotace učebního bloku:   7
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • posoudí kompozici textu, slovní zásobu a skladbu
 • rozumí textu
 • odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového
 • pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů

 • výklad a výkladový slohový postup
 • jazykové prostředky, odborná terminologie
 • stylizační a textová cvičení
 • získávání informací z textu, jejich třídění a hodnocení
 • práce s různými příručkami pro školu a veřejnost
 • druhy a žánry textu
 • Literatura
  Dotace učebního bloku:   34
  Výsledky vzděláváníUčivo

  Žák:

  • dokáže vysvětlit základní literárněvědnou terminologii
  • formuluje rozdíly mezi texty literárněteoretickými, historickými a kritickými
  • rozliší umělecký text od neuměleckého
  • analyzuje výstavbu textu
  • určí žánrový charakter textu
  • specifikuje v textu námět, téma a motiv a roztřídí specifické prostředky básnického jazyka
  • interpretuje text, rozliší v textu potřebné informace, popíše hlavní sdělení textu, provede kritiku textu a zaujme k němu stanovisko
  • vymezí význam díla pro daný směr a určí význam autora i díla pro další vývoj literatury
  • při rozboru textu aplikuje znalosti z literární teorie a jazykového vyučování
  • definuje autora, vypravěče a postavy a dokáže vymezit typy promluv
  • roztřídí díla do literárních směrů a příslušných historických období
  • vyjmenuje podle charakteristických rysů základní literární směry a hnutí
  • orientuje se ve vývoji české a světové literatury
  • vytváří si portfolio z vlastní četby a teoretických znalostí získaných jak z výkladu, tak z vlastního studia
  • dokáže argumentovat a obhájit své názory vyplývající z četby a studia
  • orientuje se v nabídce kulturních institucí
  • definuje základní přehled o vývojovém kontextu české a světové literatury
  • vyjádří vlasní prožitky z recepce daných uměleckých děl

  • Vývoj dramatu 20. století
  • literatura o 2. světové válce – česká + světová
  • světová literatura po 2. světové válce - současnost
  • kulturní instituce v ČR a regionu (návštěva divadel, kina a jiných kulturních akcí dle aktuální nabídky)

  Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

  Občan v demokratické společnosti

  Žák je veden k tomu, aby si vážil materiálních a duchovních hodnot, dobrého životního prostředí a snažil se je chránit a zachovat pro budoucí generace.

  Klíčové kompetence

  Kompetence k učení
  • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
  • s porozuměním poslouchat mluvené projevy (např. výklad, přednášku, proslov aj.), pořizovat si poznámky
  • využívat ke svému učení různé informační zdroje včetně zkušeností svých i jiných lidí
  Kompetence k řešení problémů
  • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky
  • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
  Komunikativní kompetence
  • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
  • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
  • účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
  • zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty na běžná i odborná témata
  • dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
  • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)
  • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
  Personální a sociální kompetence
  • reagovat adekvátně na hodnocení svého vystupování a způsobu jednání ze strany jiných lidí, přijímat radu i kritiku
  • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností
  Občanské kompetence a kulturní povědomí
  • uznávat tradice a hodnoty svého národa, chápat jeho minulost i současnost v evropském a světovém kontextu
  • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah
  Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
  • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
  Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
  • pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních), a to i s využitím prostředků informačních a komunikačních technologií
  • uvědomovat si nutnost posuzovat rozdílnou věrohodnost různých informačních zdrojů a kriticky přistupovat k získaným informacím, být mediálně gramotní