Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Učební osnovy

4. ročník


Anglický jazyk


2  týdně, V
The written word/Psané slovo
Dotace učebního bloku:   12
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech
 • vyplní jednoduchý neznámý formulář
 • zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text o událostech a zážitcích v podobě popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

 • slovní zásoba: publikace, knihy a texty, fikce, oddělení v knihkupectví
 • gramatika: trpný rod v přítomném čase, trpný rod v ostatních časech
 • výslovnost: přízvuk ve slovech
 • produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod.

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Český jazyk a literatura

3. ročník

Publicistický styl

On camera/Před kamerou
Dotace učebního bloku:   10
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • sdělí a zdůvodní svůj názor
 • zapojí se do hovoru bez přípravy
 • uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí
 • řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti
 • prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země

 • slovní zásoba: oblečení a móda, složená přídavná jména, národnosti
 • gramatika: pořadí přídavných jmen ve větě, přítomný čas, statická a dynamická slovesa, vazba slovesa a infinitivu/"ing" formy
 • interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Český jazyk a literatura

3. ročník

Výpověď a věta

Memories/Vzpomínky
Dotace učebního bloku:   10
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
 • ověří si i sdělí získané informace písemně
 • používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
 • řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace i jednoduché a frekventované situace týkající se pracovní činnosti
 • používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

 • slovní zásoba: pocity, koncovky podstatných jmen, předpony přídavných jmen, vazba přídavného jména a předložky, pořadí slov, přídavná jména s koncovkou "-ed" a "ing", frázová slovesa
 • gramatika: minulý čas, vazba "used to", zvolací věty
 • výslovnost: "used to"

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Člověk a svět práce

Diskuse o letních brigádách, o práci vedle studia, o práci v zahraničí na určitou dobu.

Nine to five/Zaměstnání, volba práce
Dotace učebního bloku:   10
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • sdělí a zdůvodní svůj názor
 • při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
 • používá vhodně základní odbornou slovní zásobu ze svého studijního oboru
 • přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem
 • uplatňuje různé techniky čtení textu

 • slovní zásoba: povolání a vyjádření rodu, místa a činnosti v práci, popis práce, koncovky podstatných jmen vyjadřující povolání, oddělitelná a neoddělitelná frázová slovesa
 • gramatika: vztažné věty vypustitelné a nevypustitelné
 • výslovnost: intonace otázek a zvolacích vět
 • odborné texty

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Člověk a svět práce

Žák pojmenovává různé profese v cizím jazyce, hovoří o jejich kladech a záporech, píše životopis v cizím jazyce, odpovídá na fiktivní inzeráty s nabídkou pracovních příležitostí, aby se naučil písemně prezentovat při jednání s potencionálními zaměstnavateli a dokázal formulovat své priority.

Body and mind/Tělo a duše
Dotace učebního bloku:   10
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika
 • dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače
 • vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru
 • požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení

 • slovní zásoba: části těla, vnitřní orgány, bolesti, symptomy, nemoci
 • gramatika: minulý čas a předpřítomný čas, předpřítomný čas průběhový
 • výslovnost: homonyma

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Člověk a životní prostředí

Četba nabídky fitness centra, diskuse o zdravém životním stylu a o povoláních, které se zabývají zdravým životním stylem.

Učební praxe

4. ročník

Realizace základní ošetřovatelské péče - péče o pomůcky, úprava lůžka, péče o hygienu

Medical English/Odborné texty
Dotace učebního bloku:   16
Výsledky vzděláváníUčivo

Žák:

 • přednese připravenou prezentaci ze svého oboru a reaguje na jednoduché dotazy publika
 • vyhledá, zformuluje a zaznamená informace nebo fakta týkající se studovaného oboru
 • zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se známého tématu

 • odborné texty

Průřezová témataPřesahy doPřesahy z

Člověk a svět práce

Odborné texty.

Klíčové kompetence

Kompetence k učení
 • mít pozitivní vztah k učení a vzdělávání
 • ovládat různé techniky učení, umět si vytvořit vhodný studijní režim a podmínky
 • uplatňovat různé způsoby práce s textem (zvl. studijní a analytické čtení), umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace; být čtenářsky gramotný
Komunikativní kompetence
 • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat
 • formulovat své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně
 • účastnit se aktivně diskusí, formulovat a obhajovat své názory a postoje
 • dodržovat jazykové a stylistické normy i odbornou terminologii
 • zaznamenávat písemně podstatné myšlenky a údaje z textů a projevů jiných lidí (přednášek, diskusí, porad apod.)
 • vyjadřovat se a vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování
 • dosáhnout jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí nejméně v jednom cizím jazyce
Personální a sociální kompetence
 • přijímat a plnit odpovědně svěřené úkoly
Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a mít k nim vytvořen pozitivní vztah
Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle
Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií