Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Spolupráce se sociálními partnery


Škola tradičně spolupracuje se širokým spektrem sociálních partnerů. Úzká spolupráce je rozvíjena zejména s partnery z resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a státní správy a samosprávy, a to na mnoha úrovních a v různých fázích výchovy a vzdělávání žáků.

 

Úzká spolupráce se zástupci sociálních partnerů probíhala už ve fázi přípravy školního vzdělávacího programu. Sociální partneři formulovali požadavky na profesní kompetence žáků a na podmínky uskutečňování praktického vyučování žáků. Očekávají od absolventů školního vzdělávacího programu především zodpovědný přístup k povinnostem zdravotnického pracovníka, odborné znalosti a dovednosti (ovládání latinské terminologie, zručnost, schopnost zorganizovat si výkon), aktivitu a ochotu pracovat a spolupracovat.

 

Velmi intenzivní spolupráce se sociálními partnery je předpokladem úspěšného naplňování školního vzdělávacího programu, neboť zejména spolupracovníci z oblasti zdravotnictví se přímo podílejí na realizaci odborného vzdělávání. Výuka předmětu odborná praxe (3. a 4. ročník), jehož integrální součástí je souvislá praxe, je uskutečňována na pracovištích sociálních partnerů, kterými jsou Kroměřížská nemocnice a.s., Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, Sociální služby města Kroměříže a privátní lékaři.

 

Většina sociálních partnerů školy se nachází ve Zlínském kraji, několik partnerů má nadregionální působnost a jeden partner zajišťuje mezinárodní spolupráci.

 

Regionální spolupráci zajišťují:

• Kroměřížská nemocnice a.s.

• Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul

• Sociální služby města Kroměříže

• vybrané ambulance praktických lékařů a specialistů

• Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně

• Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž

• Pedagogicko psychologická poradna Zlín

• Oblastní spolek Červeného kříže Kroměříž

• Centrum pro seniory a postiženou mládež Kroměříž

• Městský úřad Kroměříž

• mateřské a základní školy kroměřížského regionu

 

Nadregionální spolupráci zajišťují:

• Stomatologická klinika Hradec Králové

• Fakultní nemocnice Brno

 

Mezinárodní spolupráci zajišťuje:

• Vzdělávací centrum při Ostalbské klinice v Aalenu (Německo)

 

Škola je prostřednictvím svých zaměstnanců členem několika profesních organizací, jako je např.:

• Česká asociace sester

• Asociace ředitelů středních zdravotnických škol

• Asociace škol přidružených k UNESCO

• Asociace středoškolských sportovních klubů

 

Spolupráce školy se sociálními partnery je kromě praktického vyučování realizována následujícími formami:

- exkurze na pracoviště sociálních partnerů

- přednášky a besedy pro žáky

- konference pro žáky i učitele

- účast zástupců soc. partnerů v porotách školních soutěží, při realizaci projektových dnů ap.

- účast zástupců soc. partnerů na organizačních poradách

- zapojení do dotazníkových šetření v rámci vnitřní i vnější evaluace školy

- zapojení do veřejně preventivních aktivit Centra zdraví