Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Profil absolventa

Výsledky vzdělávání


V oblasti odborného vzdělávání získává absolvent tyto kompetence:

- poskytuje základní ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu a podílí se na provádění vysoce specializované ošetřovatelské péče

- získává a shromažďuje informace potřebné pro sestavení ošetřovatelských diagnóz

- pracuje se zdravotnickou dokumentací

- sleduje a zaznamenává fyziologické funkce

- provádí komplexní hygienickou péči, prevenci proleženin

- pečuje o dietní a pitný režim

- provádí rehabilitační ošetřovatelství, nácvik sebeobsluhy, aktivizaci klientů

- zajišťuje aplikaci tepla a chladu

- podílí se na přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčiv, zdravotnických prostředků a prádla

- podává léčebné prostředky v rozsahu svých kompetencí

- odebírá biologický materiál

- provádí kyslíkovou terapii

- podílí se na léčbě akutních a chronických ran

- připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům, asistuje při těchto výkonech, poskytuje

ošetřovatelskou péči po těchto výkonech v rozsahu svých kompetencí

- obsluhuje jednoduché přístroje a dodržuje pracovní postupy při manipulaci s nimi

- poskytuje první pomoc v rozsahu své způsobilosti

 

Absolvent dodržuje předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy na pracovišti, chrání si své zdraví ochrannými pracovními pomůckami a prostředky. Dodržuje standardy a předpisy související se systémem řízení jakosti na pracovišti. Nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí.

 

V oblasti obecných vědomostí, dovedností a postojů je absolvent vzdělán tak, aby získal tyto kompetence:

1.Kompetence k učení

Tyto kompetence vedou k tomu, aby byl absolvent schopen se efektivně učit a reálně si stanovovat potřeby a cíle

svého vzdělávání

- má pozitivní vztah k učení

- ovládá různé techniky učení, různé způsoby práce s textem a dalšími zdroji

- umí číst s porozuměním texty různého stylu a žánru a efektivně zpracovává získané informace

- sleduje a hodnotí svůj pokrok v učení, zná možnosti svého dalšího vzdělávání

2. Kompetence k řešení problémů

- dokáže identifikovat běžné problémy, s nimiž se v životě setká, a dokáže najít způsoby jejich řešení

- při řešení problému uplatňuje práci v týmu

3. Komunikativní kompetence

- umí číst s porozuměním texty různého stylu a žánru (texty verbální i ikonické, tabulky, grafy, schémata) a efektivně získávat a zpracovávat informace

- dovede se vyjadřovat srozumitelně v mateřském i cizím jazyce přiměřeně situaci každodenního i pracovního života

- v písemné podobě se vyjadřuje přehledně a jazykově správně, dodržuje stylistické normy a odbornou

terminologii v souladu se zásadami kultury projevu a chování

- chápe výhody znalosti cizích jazyků pro celoživotní uplatnění

- je připraven a ochoten se dále vzdělávat

4. Personální a sociální uplatnění

- posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, stanovuje si přiměřené priority a cíle

- reaguje adekvátně na hodnocení svého okolí, na měnící se vnější podmínky

- pracuje v týmu, podílí se na budování pozitivních mezilidských vztahů

- dbá na dodržování pravidel slušného chování, má osvojené vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu

- má dovednosti potřebné pro sebehodnocení a sebeřízení

5. Občanské kompetence a kulturní povědomí

- dodržuje zákony a společenská pravidla, má znalosti v oblasti právního vědomí

- jedná v souladu s morálními principy

- aktivně se zajímá o politické a společenské dění, má znalosti o fungování multikulturní demokratické

společnosti, nepodléhá rasismu, xenofobii, intoleranci, diskriminaci

- uznává hodnotu života, význam životního prostředí, má odpovědnost za vlastní život a spoluodpovědnost za bezpečnost a zdraví ostatních, umí aplikovat zásady zdravého životního stylu

- uznává a podporuje tradice a hodnoty jak svého národa, tak národů ostatních

6. Kompetence k pracovnímu uplatnění

- má odpovědný vztah ke své profesi, je připraven se přizpůsobovat změnám, umí získávat a vyhodnocovat

informace o pracovních příležitostech

- umí komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, dokáže prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle

7.Matematické kompetence

- je schopen funkčně využívat matematické dovednosti v různým životních situacích

8.Kompetence využívat informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

- pracuje s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních dovedností

- efektivně pracuje s informacemi z různých zdrojů v oblasti ICT