Zdravotnický asistent - večerní forma vzdělávání - (verze 2.1)
Střední zdravotnická škola Kroměříž

Profil absolventa


Klíčové kompetence

 • Kompetence k učení

  • Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a pokrok a reálně si stanovovat potřeby a cíle svého dalšího vzdělávání.
 • Kompetence k řešení problémů

  • Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni řešit samostatně běžné pracovní i mimopracovní problémy.
 • Komunikativní kompetence

  • Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých učebních, životních i pracovních situacích.
 • Personální a sociální kompetence

  • Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli připraveni stanovovat si na základě poznání své osobnosti přiměřené cíle osobního rozvoje v oblasti zájmové i pracovní, pečovat o své zdraví, spolupracovat s ostatními a přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů.
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí

  • Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s trvale udržitelným rozvojem a podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury.
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

  • Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni optimálně využívat svých osobnostních a odborných předpokladů pro úspěšné uplatnění ve světě práce, pro budování a rozvoj své profesní kariéry a s tím související potřebu celoživotního učení.
 • Matematické kompetence

  • Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi byli schopni funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích.
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

  • Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi pracovali s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT a využívali adekvátní zdroje informací a efektivně pracovali s informacemi.

Odborné kompetence

 • Provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče

  • Provádět činnosti základní ošetřovatelské péče a podílet se pod přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče, tzn. aby absolventi:
 • Poskytovat základní ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře

  • Poskytovat základní ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry, porodní asistentky nebo lékaře, tzn. aby absolventi:
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

  • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, tzn. aby absolventi:
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

  • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb, tzn. aby absolventi:
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

  • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje, tzn. aby absolventi: