Výchovný poradce


Činnosti výchovné poradkyně jsou dány Vyhláškou č. 197/2016 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovná poradkyně poskytuje žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení v

ývojových, výchovných a výukových problémů žáků, studentů  a v otázkách uplatnění a rozvíjení schopností žáků, studentů a utváření předpokladů jejich profesní orientace.

Výchovná poradkyně se zaměřuje na činnosti v těchto oblastech:

  • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané (vyhledávání a řešení výchovně vzdělávacích problémů jednotlivých žáků)
  • včasná intervence a řešení sociálních a výchovných problémů třídních kolektivů
  • poskytování pomoci při výskytu nežádoucích patologických jevů
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
  • spolupráce se zákonnými zástupci
  • kariérové poradenství (možnosti pomaturitního studia, zvyšování kvalifikace, pracovní uplatnění žáků)
  • poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům
  • evidence odborných zpráv a další dokumentace související se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Olga Králíková

 

Články rubriky

Kam po maturitě?

  • 9. Listopad 2015 - 6:58

Cyklus seminářů pro žáky 4. ročníku zahájen!

Zpráva od výchovného poradce

  • 7. Září 2015 - 6:09

Milí žáci, dovolte mi, abych vás v úvodu školního roku 2015/2016 přivítala krátkým zamyšlením: