Výchovný poradce


Činnosti výchovné poradkyně jsou dány Vyhláškou č. 197/2016 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovná poradkyně poskytuje žákům, studentům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti, v otázkách prevence a řešení v

ývojových, výchovných a výukových problémů žáků, studentů  a v otázkách uplatnění a rozvíjení schopností žáků, studentů a utváření předpokladů jejich profesní orientace.

Výchovná poradkyně se zaměřuje na činnosti v těchto oblastech:

 • péče o žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané (vyhledávání a řešení výchovně vzdělávacích problémů jednotlivých žáků)
 • včasná intervence a řešení sociálních a výchovných problémů třídních kolektivů
 • poskytování pomoci při výskytu nežádoucích patologických jevů
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními
 • spolupráce se zákonnými zástupci
 • kariérové poradenství (možnosti pomaturitního studia, zvyšování kvalifikace, pracovní uplatnění žáků)
 • poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům
 • evidence odborných zpráv a další dokumentace související se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadanými

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Olga Králíková

 

Články rubriky

Kariérové poradenství – seminář SCIO

 • 30. Říjen 2017 - 13:48

Dne 20.10.2017 proběhl ve čtvrtém ročníku seminář SCIO, který vedla lektorka Mgr. Zapletalová. 

Kam po maturitě?

 • 9. Listopad 2015 - 6:58

Cyklus seminářů pro žáky 4. ročníku zahájen!

Zpráva od výchovného poradce

 • 7. Září 2015 - 6:09

Milí žáci, dovolte mi, abych vás v úvodu školního roku 2015/2016 přivítala krátkým zamyšlením: