Školní poradenské pracoviště


Základní informace

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště sdružuje odborníky zajištující poradenské služby ve škole a řídí se vyhláškou č. 72/2005 Sb. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, pedagogickou, koordinační a poradenskou činnost.

Cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitelka školy. Školní poradenské pracoviště zpracovává program  poradenských služeb školy. Součástí programu je Minimální preventivní program na daný školní rok, Školní preventivní strategie, popisy činností výchovného poradce a metodika prevence aj.

Program poradenských služeb zde

Personální zajištění ŠPP

Mgr. Olga Králíková
výchovná poradkyně

konzultační hodiny:
po: 9:00 – 10:00 hod.
čt: 13:00 – 14:00 hod.
kdykoliv po předchozí domluvě

Mgr. Barbora Hofrová
metodik prevence

konzultační hodiny:
po: 9:40 – 10:45 hod.
čt: 10:55 – 11:40 hod.           kdykoliv po předchozí domluvě 

 

Cíle školního poradenského pracoviště

 • spolupracovat se subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a rizikového chování,
 • sledovat účinnost preventivních programů nabízených školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

Právní opora

 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
 • Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány zákonem
  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
 • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Články rubriky

Rubrika zatím neobsahuje žádné články.