Školní poradenské pracoviště


Základní informace

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště sdružuje odborníky zajištující poradenské služby ve škole a řídí se vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou č.197/2017 Sb.)

Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence a kariérový poradce (více zde), kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, metodickou, koordinační a poradenskou činnost.

Cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitelka školy. Školní poradenské pracoviště zpracovává program  poradenských služeb školy. Součástí programu je Školní preventivní strategie a z ní vycházející Minimální preventivní program na daný školní rok, popisy činností výchovného poradce, školního metodika prevence a kariérového poradce.

PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB zde

Personální zajištění ŠPP

Mgr. Veronika Stará, výchovná poradkyně

konzultační hodiny: pondělí 8.00 – 9.00 hod.

                                úterý  15.15 - 16.15 hod.

osobní kontakt: SZŠ Kroměříž, přízemí, místnost č. 159  

tel: 577 002 267, e-mail: stara.v@szskm.cz

 

Mgr. Barbora Hofrová, školní metodik prevence

konzultační hodiny: středa 14.20 - 15.55 hod.                                

osobní kontakt: 3. nadzemní podlaží, místnost č. 317

tel.: 577 002 264, e-mail: hofrova.b@szskm.cz

 

Mgr. Zuzana Poláchová, kariérová poradkyně

konzultační hodiny: pondělí   8:55 –  10:00 hod.

                                úterý     13.30 – 14:15 hod.

osobní kontakt: 2. nadzemní podlaží, místnost č. 212

tel.: 577 002 259, email: polachova.z@szskm.cz

 

Cíle školního poradenského pracoviště 

 • spolupracovat se subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a rizikového chování,
 • sledovat účinnost preventivních programů nabízených školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.
 • spolupracovat se zaměstnavateli v regionu
 • poskytovat poradenské služby v oblasti terciálního vzdělávání
 • poskytovat poradenské služby v oblasti přípravy vstupu na trh práce

 

Právní opora

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou 197/2017 Sb.
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Právní předpisy vztahující se k prevenci rizikového chování http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/legislativa

Právní předpisy vztahující se k výchovnému poradenství http://www.msmt.cz/vzdelavani/1-pravni-predpisy-a-souvisejici-dokumenty

Články rubriky

Rubrika zatím neobsahuje žádné články.