Školní poradenské pracoviště


Základní informace

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenskou službu žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracoviště sdružuje odborníky zajištující poradenské služby ve škole a řídí se vyhláškou č. 197/2016 Sb. Aktivity ŠPP zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence, kteří úzce spolupracují zejména s třídními učiteli, vedoucími předmětových komisí, vedením školy a s pedagogickým sborem. Poradenští pracovníci školy vykonávají preventivní, pedagogickou, koordinační a poradenskou.

Cílem ŠPP je ucelená péče o žáky z pohledu bio-psycho-sociálního rozvoje osobnosti žáka. Cílem služby je poskytnout žákům možnost řešit své problémy jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti osobního vývoje. Poradenství podporuje úspěšné zvládání studia.

Za poskytování poradenských služeb zodpovídá ředitelka školy. Školní poradenské pracoviště vytváří koncepci a Plán školních poradenských služeb. Koncepce zahrnuje Školní preventivní strategii a z ní vycházející další dokumenty, např. Minimální preventivní program školy, krizové scénáře a strategii předcházení šikaně a program výchovného poradce. 

Personální zajištění ŠPP

Mgr. Olga Králíková
výchovná poradkyně

konzultační hodiny:
po: 9:00 – 10:00 hod.
čt: 13:00 – 14:00 hod.
kdykoliv po předchozí domluvě

Mgr. Barbora Hofrová
metodik prevence

konzultační hodiny:
po:  9:40 - 10: 45 hod.

kdykoliv po předchozí domluvě

 

Cíle školního poradenského pracoviště

 • spolupracovat se subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti  a rizikového chování,
 • sledovat účinnost preventivních programů nabízených školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,
 • vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,
 • posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,
 • prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,
 • prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,
 • integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (PPP, SPC, SVP) a s úřady práce.

Právní opora

 • Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.
 • Kvalifikační standardy jednotlivých poradenských pracovníků školy jsou specifikovány zákonem
  č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů.
 • S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem
  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Články rubriky

Rubrika zatím neobsahuje žádné články.