Přípravný kurz

 • 30. Listopad 2016 - 7:51

SZŠ Kroměříž pořádá pro zájemce o  studium oboru zdravotnický asistent přípravný kurz na přijímací zkoušku. Obsahem přijímací zkoušky budou celostátně zadávané didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přihlášku do kurzu naleznete zde:

Přihlášku je nutné odeslat do pátku 9. 2. 2018

V rámci přípravného kurzu účastníci získají:

 • příležitost k opakování a pocvičování učiva českého jazyka a matematiky ze základní školy
 • zkušenosti se zpracováním didaktických testů z českého jazyka a matematiky
 • doporučení pro individuální přípravu.

Časový a obsahový rozvrh přípravného kurzu:

termín

čas

obsah

Středa

14. února 2018

15.00 – 16.35
(2x 45 min)

MAT: přirozená čísla, číselná osa, základní početní úkony (sčítání, odčítání, násobení, dělení), zlomky, desetinná čísla, mocniny a odmocniny, užití procentového počtu

CJL: typy testových úloh, testové úlohy uzavřené a otevřené, práce s textem, vyhledávání informací z textu, seřazování částí textu, slohové útvary a funkční styly

Středa

28. února 2018

CJL: tvarosloví (ohebné a neohebné slovní druhy, mluvnické kategorie ohebných slovních druhů), pravopis

MAT: proměnná, výrazy s proměnnou, operace s mnohočleny, rozklad mnohočlenu na součin, umocnění dvojčlenu, hodnota výrazu

Středa

14. března 2018

MAT:  rovnice, soustavy rovnic, slovní úlohy z praxe, základní statistické pojmy, přímá a nepřímá úměra, lineární funkce

CJL: lexikologie a slovotvorba (slovní zásoba, význam slov, tvoření slov, přenesení významu, frazeologismy), útvary národního jazyka

Středa

28. března 2018

CJL:  větná stavba (větné členy, souvětí, druhy vedlejších vět, poměry mezi větami a větnými členy, větná interpunkce)

MAT:  geometrie a zásady rýsování (čára, přímka, úsečka, čtverec, obdélník, trojúhelník, mnohoúhelník, kruh, kružnice, osově souměrné rovinné útvary, Pythagorova věta, Thaletova kružnice

Středa

4. dubna 2018

MAT: měřítko mapy, rovinné útvary – obvody a obsahy, základní prostorové útvary (krychle, kvádr, koule, válec, jehlan, kužel)

CJL: Literární teorie (literární druhy a žánry, jazykové prostředky, teorie verše, práce s uměleckým textem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena kurzu, platba:

 • 1 hodina (45 minut) stojí 50 Kč
 • Celý kurz tj. 10 hodin výuky stojí 500 Kč
 • Úhrada kurzu je možná:
  • převodem na účet: 16439691/0100, variabilní symbol: 60, do předmětu je třeba zapsat jméno a příjmení 
  • platbou v hotovosti při zahájení kurzu 14. 2. 2018 v 14.45 hod na sekretariátu školy 

Přihlášku do kurzu naleznete zde:

Další informace: Mgr. Jana Kopúnová, e-mail: zastupce1@szskm.cz, tel: 739 097 577 


Související články