Přijímací zkouška

  • 14. Září 2016 - 11:24

V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 53-41-M/03 Praktická sestra konají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku absolvováním 2 didaktických testů: testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky .

Jednotná přijímací zkouška se koná v níže uvedených termínech:

Řádné termíny Náhradní termíny
1. termín: 14. 4. 20201. termín:  13. 5. 2020
2. termín: 15. 4. 20202. termín:  14. 5. 2020 

Zkouška z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, zkouška z matematiky trvá 70 minut.

Jednotnou  přijímací zkoušku organizuje státní agentura CERMAT ve spolupráci se školami. Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou je konání jednotné zkoušky povinné.

Žádnou další vlastní zkoušku škola v rámci přijímacího řízení neorganizuje s výjimkou pohovoru v případě uchazečů pobývajících dlouhodobě v zahraničí, kteří požádají o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury. Tito uchazeči nekonají jednotnou přijímací zkoušku z CJL, ale vykonají ústní pohovor k prokázání znalostí z českého jazyka v míře, která je nezbytná pro vzdělávání. 

Ředitelka  školy zašle uchazečům nejpozději 14 dnů před konáním jednotné přijímací zkoušky pozvánku k přijímací zkoušce.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje lepší výsledek z prvního či druhého termínu jednotné přijímací zkoušky. Nemůže – li se uchazeč v žádném z řádných termínů dostavit ke konání jednotné přijímací zkoušky, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu.

Pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy o úpravě podmínek jednotné přijímací zkoušky podle doporučení školského poradenského zařízení, které je uchazeč povinen doložit k přihlášce.  

Příprava k jednotné přijímací zkoušce:

K jednotné přijímací zkoušce nevydává CERMAT žádné přípravné materiály. Na stránkách CERMATu je možné nalézt podobu didaktických testů použitých v minulých letech.  Testy CERMATu vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy.

Z Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ plně vycházejí i všechny přípravné materiály společnosti Scio, po obsahové stránce tedy lze k přípravě na jednotnou přijímací zkoušku využít všechny přípravné produkty Scio, zvláště pak následující:

·         Tištěné sady testů a cvičebnice

·         Komplexní on-line příprava

·         Prezenční kurzy

·       

 

 


Související články