Přihlašování k maturitní zkoušce

 • 20. Září 2016 - 14:00

Jarní zkušební období maturitní zkoušky 2019/2020 se uskuteční v dubnu až červnu 2020. Přihlášku k maturitní zkoušce musejí všichni maturanti odevzdat do 2. prosince 2019 řediteli školy.

Formulář přihlášky obdrží žáci maturitních ročníků v listopadu 2019 od ředitele kmenové školy. Žák musí odevzdat formulář zpět nejpozději 2. prosince 2019včetně platného doporučení školského poradenského zařízenípokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky. Tento termín je závazný jak pro přihlášení ke zkoušce v řádném, tak případně i náhradním a opravném termínu. Vyplněná přihláška může být takto zaregistrována do centrálního systému. Maturanti poté obdrží Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce, a to nejpozději do 20. prosince 2019.

Maturanti v opravném či náhradním termínu se přihlašují pouze k těm zkouškám či dílčím zkouškám, které nevykonali úspěšně, respektive ze kterých byli omluveni ředitelem školy. Připomínáme, že při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Žáci se k maturitní zkoušce, opravné zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají řediteli školy.

 

JAK PROBÍHÁ PŘIHLAŠOVÁNÍ A JAK NA FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY

Nejprve ředitel školy nebo třídní učitel předá žákům formulář přihlášky k maturitní zkoušce. Formulář přihlášky mohou žáci obdržet již s předvyplněnými údaji nebo v „bianco“ verzi. Žáci potom přejdou k vyplnění formuláře, ve kterém se zorientují podle následujících pravidel.

První strana formuláře přihlášky

 1. Kontrola a případné doplnění osobních údajů
 2. Uvedení, zda se jedná o termín řádný, náhradní, či opravný
 3. Volba skladby maturitních předmětů
  1. povinné předměty společné části MZčeský jazyk a literatura je povinná pro všechny maturanty, druhý předmět je volitelný mezi matematikou a cizím jazykem, konkrétně mezi angličtinou, francouzštinou, němčinou, ruštinou a španělštinou
  2. možnost volby až 2 nepovinných předmětů společné části (pro nepovinnou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako pro povinnou zkoušku)
 4. V případě, že je maturant žákem školy s polským vyučovacím jazykem a požaduje zadání zkoušky v polském jazyce, vyznačí tuto možnost u příslušného předmětu křížkem ve sloupci „JNM“ (jazyk národnostní menšiny).

Druhá strana formuláře přihlášky

 1. Volba povinných profilových zkoušek s uvedením jedné či více jejich forem: pravidla pro volbu předmětů, počet povinných zkoušek a jejich formy (ústní, písemná práce, maturitní práce s obhajobou, praktická zkouška a jejich kombinace) stanovuje ředitel školy.

Druhou stranu přihlášky je tedy třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele kmenové školy.

 1. Při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem postupují žáci stejným způsobem jako u povinných profilových zkoušek.
 2. Pokud je žák cizincem a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 15 minut u didaktického testu a 30 minut u písemné práce), zaškrtne příslušnou kolonku. 
  Takováto možnost uzpůsobení se týká pouze cizinců, kteří pobývají na území České republiky, respektive studují střední školu, po dobu kratší než čtyři roky k datu konání maturitní zkoušky.
 3. Pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části kvůli zdravotnímu handicapu, zaškrtne příslušnou kolonku a vyplní přílohu přihlášky v souladu s platným doporučením školského poradenského zařízení.

Takto vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíši aktuální datum. Formulář a případné přílohy přihlášky žáci odevzdají vedení školy nejpozději do 2. prosince 2019.

Ředitel školy poté zajistí zápis údajů do centrálního registru. Poté žáci obdrží opět od ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žák důkladně zkontroluje a potvrdí převzetí Výpisu svým podpisem.

Přesné termíny písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky budou oznámeny po přihlášení všech žáků k danému zkušebnímu období vydáním tzv. Jednotného zkušebního schématu.

Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2020 určilo MŠMT na tyto dny: 8. dubna 2020 a 30. dubna 2020 (písemná práce z českého jazyka a literatury a písemná práce z cizího jazyka) a na pracovní dny v období od 4. května do 6. května 2020 (didaktický test z českého jazyka a literatury, dále dle listopadové volby žáka didaktický test z cizího jazyka, nebo didaktický test z matematiky). Pro jarní zkušební období zveřejní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky nejpozději do 15. ledna 2020. Ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky se budou konat v období 25. května až 29. května 2020, přičemž ředitel školy stanoví konkrétní termíny nejpozději 2 měsíce před jejich konáním.

Podzimní zkušební období začne písemnými zkouškami společné části maturity v termínu mezi 3. a 10. září 2020. Didaktické testy a písemné práce se budou psát na tzv. spádových školách (školy určené CZVV) a ústní zkoušení společné části MZ se uskuteční již na školách kmenových (tzn. školách, na nichž žák ukončil poslední ročník studia) v období mezi 11. až 20. září 2020. Konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací v podzimním zkušebním období určí ministerstvo nejpozději do 1. února. Jednotné zkušební schéma určí ministerstvo nejpozději do 15. srpna 2020  a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup. Profilová část maturitní zkoušky je stanovena v podzimním zkušebním období na termín od 3. do 20. září 2020 přičemž praktické zkoušky je možné konat již dříve. Termín podání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce pro podzimní zkušební období 2020 – nejpozději do 25. června 2020.


Související články