Občanské sdružení Harmonie do roku 2016

  • 1. Leden 2017 - 15:09

Občanské sdružení Harmonie je právnickou osobou vzniklou registrací Ministerstvem vnitra dne 27. července 2004. 

Občanské sdružení usiluje o trvalé zlepšování prostředí ve škole. Podílí se především na vytváření podmínek pro rozvoj metodické činnostipropagaci školy a spolupráci s rodiči. Dále podporuje aktivity související s rozvíjením tvůrčích schopností žáků, aktivity související s využíváním sportovních zařízení pro rozvoj zdravého životního stylu, mezinárodní spolupráci, modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a ediční a publikační činnost školy.

Členy sdružení mohou být pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, rodiče žáků školy, kteří zaplatí rodičovský příspěvek a příznivci školy, kteří se ztotožňují s cíli sdružení. Vrcholným orgánem sdružení je Shromáždění členů, které se schází jedenkrát ročně. Výkonným orgánem je výbor sdružení a je tvořen zástupci pedagogických a nepedagogických pracovníků školy a zástupci rodičů. Výbor se schází jednou za dva měsíce a řeší aktuální záležitosti sdružení.


Související články